Regulamin imprezy

3.12.2012

Regulamin imprezy

Regulamin ORLEN WARSAW MARATHON

Patronat nad biegiem sprawuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
 • Hanna Gronkiewicz-Waltz
 • CEL IMPREZY
  • Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
  • Promocja Miasta Warszawy w Polsce i na świecie.
  • Promocja marki Orlen jako sponsora tytularnego Maratonu.

 

 • ORGANIZATOR MARATONU

LIVE SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z  siedzibą w Warszawie (02-657), przy ul   Wielicka 36, ( NIP 521-32-21-905, REGON  015291980) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy wWarszawie XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numeremKRS 0000134061.

 • TERMIN I MIEJSCE
  • Bieg odbędzie się w dniu 21. kwietnia 2013 roku ulicami miasta Warszawy.
  • Start o godzinie 9.00, Wybrzeże Szczecińskie na wysokości Stadionu Narodowego. Zawodnicy na start muszą się zgłosić od godziny 8.30 do 8.40. Trasa obejmuje 1 pętlę.
  • Meta: teren miasteczka sportowego przy stacji kolejowej Warszawa Stadion.
  • Długość trasy: 42,195 km – trasa posiada atest PZLA.
  • Trasa będzie miała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 42.
  • Zawodnicy na starcie ustawiają się w/g kolejności: 
   • zawodnicy na wózkach inwalidzkich; wykreślić
   • zawodnicy posiadający numery startowe imienne (strefa wydzielona);
   • pozostali zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według zadeklarowanych przez zawodnika czasu podanego w formularzu zgłoszeniowym.
  • Automatyczny pomiar czasu przy wykorzystaniu chipów w numerze startowym.
  • Klasyfikacja w kategorii OPEN wg czasów brutto, w kategoriach wiekowych wg czasów netto.

 

 • LIMIT CZASU I KONTROLE
  • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 06:30.
  • Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu wraz z zegarem wyświetlającym oficjalny czas biegu. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
  • Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 06:30 godziny od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.
  • Dyrektor maratonu może podjąć decyzję o zmianie limitu czasu.
 • PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I MEDYCZNE
  • Punkty odświeżania zaopatrzone w wodę będą rozmieszczone w odstępach co 2,5 kilometra począwszy od 5 kilometra. Dodatkowo na co drugim punkcie począwszy od 10 kilometra będą znajdować się napoje izotoniczne oraz banany.
  • Punkty medyczne będą znajdowały się 100 metrów za każdym punktem odżywiania i będą obsługiwane przez ratowników medycznych. Za punktami medycznymi będą znajdowały się kabiny WC.

 

 • UCZESTNICTWO
  • W ORLEN Warsaw Marathon, prawo startu mają osoby, które do dnia 21. kwietnia 2013 roku ukończą 18 lat.
  • Warunkiem udziału w Maratonie jest:
   • Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA dostępnych pod adresem internetowym http://www.pzla.pl tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
   • Udział w Maratonie na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia oraz braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Maratonie.
   • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Maratonu.
   • Wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
    • zwielokratnianie zapisu utrwalonego wizerunku;
    • zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach;
    • emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.”
  • dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w punkcie 7 niniejszego regulaminu.
  • poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów, w dniach 18-20.04.2013 roku. PUNKT DO WYRZUCENIA
  • Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pełnomocnictwa uczestnika wraz z załączoną kserokopią dokumentu tożsamości  zawodnika.
  • Pakiety startowe wydawane będą w dniach od 18.04.2012 do 20.04.2012 w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura. Nie ma możliwości odbioru pakietów startowych w dniu 21.04.2013 roku.
  • Szatnie będą znajdowały się w pobliżu mety maratonu na terenie parkingu przy Stadionie Narodowym.
  • Zawodnicy do depozytu oddają rzeczy zapakowane w specjalnie oznaczone torby, przekazane w pakietach startowych. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę.  
  • Uczestników Maratonu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
 • ZGŁOSZENIA
  • Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl.
  • Organizator ustala limit zawodników na 10 000 osób.
  • Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową do dnia 17 kwietnia 2013 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniach 18-20 kwietnia 2013 roku.
  • Biuro Zawodów mieści się w LIVE Sp. z o.o. ul.Wielicka 36, 02-657 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, tel. +48 (22) 852 24 13 , fax. +48 (22) 843 01 49 (BEZ TEGO, TYLKO NA STADIONIE), e-mail: info@orlenmarathon.pl. Biuro pod tym adresem jest czynne do 17.04.2013r. Od 18.04.2013r. Galeria Stadionu Narodowego, poziom -1, wejście bramą nr 1 od strony Al. Zielenieckiej.
  • Termin zgłoszeń upływa 20.04.2013 roku.
  • Prawo bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 17.04.2013r mają:
   • osoby powyżej 60 roku życia; Czy tak chcemy? To dużo osób i duża strata pienięzna
   • osoby niepełnosprawne;
   • osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez Dyrektora Maratonu.
  • Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym maratonu na stronie ...... i wpływu na konto organizatora opłaty za pakiet startowy.
  • Opłata startowa wynosi:
   • 49 zł - do dnia 15.03.2013r.
   • 69 zł – w dniach 16.03.-17.04.2013r.
   • 119 zł - w dniach 18.04- 20.04.2013r.
  • W dniu startu nie ma możliwości zapisów i wniesienia opłaty startowej.
  • Opłatę startową należy wpłacać:
   • na konto bankowe do dnia 17 kwietnia 2013 roku.
   • w Biurze Zawodów w dniach 18, 19, 20 kwietnia 2013 roku.
  • Numer konta: Odbiorca: Bank BPH S.A. - 25 1060 0076 0000 3300 0075 0404.
  • Tytuł przelewu: "OWM ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika
  • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
  • Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

 • KLASYFIKACJE
  • Podczas ORLEN Warsaw Marathonu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;
   • Klasyfikacje wiekowe: K i M 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i więcej lat.
   • Mistrzostwa Polski Mężczyzn  PZLA (bez PZLA) w maratonie (klasyfikację regulują przepisy PZLA);
   • Najstarsza uczestniczka kończąca maraton.
   • Najstarszy uczestnik kończący maraton.
   • Niepełnosprawni: Hand Bike, Active Wheelchair,(do wyrzucenia) Rim Push, Niewidomi z przewodnikiem, Słabowidzący. (Kategorie Hand Bike, Active Wheelchair zostaną potwierdzone po ostatecznym zatwierdzeniu trasy Maratonu stosownym komunikatem na stronie www.orlenmarathon.pl).
   • Kategoria Mój Pierwszy Maraton. Kategoria jest przeznaczona dla zawodników którzy startują po raz pierwszy w maratonie. Aby być klasyfikowanym w tej kategorii, należy podczas zgłoszenia zaznaczyć, czy startujemy po raz pierwszy.Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji dotychczasowych startów zawodnika. Klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla kobiet i mężczyzn.
  • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, który umieszczony jest w numerze startowym. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.
  • Klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera). Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika).
  • W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
 • NAGRODY
  • Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III), mężczyzn (miejsca I-III), otrzymują puchary.
  • Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymują za I miejsce puchar lub statuetkę, a za I, II i III miejsce nagrody finansowe.
  • Zwycięzcy w kategorii najstarsza uczestniczka kończąca maraton, najstarszy uczestnika kończący maraton (I miejsce) otrzymują puchar lub statuetkę, a za I, II i III miejsce nagrody finansowe.
  • Nagrody pieniężne:
   • w kategorii generalnej mężczyzn i kobiet:

Bieg: Maraton

Mężczyźni

Kobiety

Miejsce

Kategoria

Kwota PLN

Kwota PLN

1.

Open

70,000.00 zł

70,000.00 zł

2.

Open

35,000.00 zł

35,000.00 zł

3.

Open

25,000.00 zł

25,000.00 zł

4.

Open

15,000.00 zł

15,000.00 zł

5.

Open

10,000.00 zł

10,000.00 zł

6.

Open

7,000.00 zł

7,000.00 zł

7.

Open

5,000.00 zł

5,000.00 zł

8.

Open

2,500.00 zł

2,500.00 zł

9.

Open

2,000.00 zł

2,000.00 zł

10.

Open

2,000.00 zł

2,000.00 zł

 

 

 

 

1.

30 - 39

1,000.00 zł

1,000.00 zł

2.

30 - 39

750.00 zł

750.00 zł

3.

30 - 39

500.00 zł

500.00 zł

1.

40 - 49

1,000.00 zł

1,000.00 zł

2.

40 - 49

750.00 zł

750.00 zł

3.

40 - 49

500.00 zł

500.00 zł

1.

50 - 59

1,000.00 zł

1,000.00 zł

2.

50 - 59

750.00 zł

750.00 zł

3.

50 - 59

500.00 zł

500.00 zł

1.

60 - 69

1,000.00 zł

1,000.00 zł

2.

60 - 69

750.00 zł

750.00 zł

3.

60 - 69

500.00 zł

500.00 zł

1.

70 +

1,000.00 zł

1,000.00 zł

2.

70 +

750.00 zł

750.00 zł

3.

70 +

500.00 zł

500.00 zł

 

 

 

 

1.

Najstarszy uczestnik

2,000.00 zł

2,000.00 zł

Bieg: Maraton

Mężczyźni

Kobiety

1.

Niepełnosprawni - Hand Bike (z zastrzeżeniem par.8.vi)

3,000.00 zł

3,000.00 zł

2.

Niepełnosprawni - Hand Bike (z zastrzeżeniem par.8.vi)

2,000.00 zł

2,000.00 zł

3.

Niepełnosprawni - Hand Bike (z zastrzeżeniem par.8.vi)

1,000.00 zł

1,000.00 zł

 

 

 

 

1.

Niepełnosprawni - Active Wheelchair (z zastrzeżeniem par.8.vi)

3,000.00 zł

3,000.00 zł

2.

Niepełnosprawni - Active Wheelchair (z zastrzeżeniem par.8.vi)

2,000.00 zł

2,000.00 zł

3.

Niepełnosprawni - Active Wheelchair (z zastrzeżeniem par.8.vi)

1,000.00 zł

1,000.00 zł

 

 

 

 

1.

Niepełnosprawni - Rim Push

3,000.00 zł

3,000.00 zł

2.

Niepełnosprawni - Rim Push

2,000.00 zł

2,000.00 zł

3.

Niepełnosprawni - Rim Push

1,000.00 zł

1,000.00 zł

 

 

 

 

1.

Niepełnosprawni - Niewidomi z przewodnikiem

3,000.00 zł

3,000.00 zł

2.

Niepełnosprawni - Niewidomi z przewodnikiem

2,000.00 zł

2,000.00 zł

3.

Niepełnosprawni - Niewidomi z przewodnikiem

1,000.00 zł

1,000.00 zł

 

 

 

 

1.

Niepełnosprawni - Słabowidzący

3,000.00 zł

3,000.00 zł

2.

Niepełnosprawni - Słabowidzący

2,000.00 zł

2,000.00 zł

3.

Niepełnosprawni - Słabowidzący

1,000.00 zł

1,000.00 zł

 

 

 

 

1.

Mój Pierwszy Maraton

2,000.00 zł

2,000.00 zł

   • w kategorii Mistrzostwa Polski Mężczyzn:

Bieg: Maraton - Mistrzostwa Polski Mężczyzn

Mężczyźni

Miejsce

Kategoria

Kwota PLN

1.

Open

10,000.00 zł

2.

Open

7,000.00 zł

3.

Open

5,000.00 zł

4.

Open

3,000.00 zł

5.

Open

1,000.00 zł

   • premie finansowe za rekordy:

Premie

Mężczyźni

Kobiety

1.

Premia za rekord Polski (M: 02:07:39; K: 02:26:08)

20,000.00 zł

20,000.00 zł

2.

Premia za najlepszy wynik uzyskany na polskim maratonie (M: 02:08:17; K: 02:28:14)

20,000.00 zł

20,000.00 zł

   • nagrody finansowe sumują się.
  • Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I-X) i generalnej mężczyzn (miejsca I-X) przysługują zawodnikom w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety.
  • Nagrody w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn przysługują osobom klasyfikowanym w/g czasu netto.
  • Pierwszych 1000 biegaczy, którzy ukończą maraton otrzymają dodatkowo unikatowy kod, który uprawnia do otrzymania 25 000 pkt. i ich realizacji zgodnie z obowiązującym katalogiem programu VITAY.  Szczegóły na http://www.vitay.pl/katalog-Vitay/Na-stacji,7,1,Points,Desc,Full,48.html.
  • Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 06:30 godziny otrzymają medal.
  • Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie 21 dni od daty maratonu. W przypadku zdobywców pierwszych 3 miejsc w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn termin ten liczony jest od daty uzyskaniu protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

 

 • KONTROLA DOPINGOWA
  • Organizator zastrzega sobie prawdo do przeprowadzenia  kontroli antydopingowej wśród wybranych zawodników.
 • FINANSOWANIE
  • Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
  • W ramach wpisowego uczestnik nabywa startowy pakiet maratoński.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Maratonu. Wszyscy uczestnicy Maratonu mogą skorzystać z masaży.
  • Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
  • Przebywanie na trasie Maratonu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.
  • Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
  • Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Zawodów na e-mail info@orlenmarathon.pl. Protesty rozstrzyga Dyrektor Maratonu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni, po tym terminie wyniki Maratonu stają się oficjalnymi.
  • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
  • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip, który jest zamontowany w numerze startowym
  • Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni i masażu oraz punktów odświeżania (łazienki z bieżącą wodą).

Warszawa, 2012r.                                               Organizator

Regulamin BIEG NA 10 KM

 1. CEL IMPREZY
  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
  2. Promocja Miasta Warszawy w Polsce i na świecie.
  3. Promocja partnerów Biegu.

 

 1. ORGANIZATOR BIEGU NA 10KM

LIVE SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z  siedzibą w Warszawie (02-657), przy ul   Wielicka 36, (NIP 521-32-21-905, REGON  015291980) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy wWarszawie XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numeremKRS 0000134061.

 1. TERMIN I MIEJSCE
  1. Bieg odbędzie się w dniu 21. kwietnia 2013 roku ulicami miasta Warszawy.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora www.orlenmarathon.pl zwanej dalej Stroną internetową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
  3. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na Stronie internetowej.
  4. Długość trasy: 10 km (Bieg) – trasa posiada atest PZLA
  5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr. 
  6. Zawodnicy na starcie ustawiają się w/g kolejności:
   1. zawodnicy posiadający numery startowe od 1 do 50 (strefa wydzielona);
   2. pozostali zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach według numerów startowych. Przydział do konkretnej strefy następuje według zadeklarowanych przez zawodnika wyników podanych w formularzu zgłoszeniowym.
  7. Automatyczny pomiar czasu przy wykorzystaniu chipów w numerze startowym.
  8. Klasyfikacja w kategorii OPEN wg czasów brutto tylko dla pierwszych 50 zawodników, pozostali zawodnicy  wg czasów netto.

 

 1. LIMIT CZASU I KONTROLE
  1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1:45 godziny.
  2. Na trasie będzie znajdował się punkt kontrolny pomiaru czasu wraz z zegarem wyświetlającym oficjalny czas biegu na 5km biegu.
  3. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 1:45 godziny od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
  4. Dyrektor Biegu może podjąć decyzję o zmianie limitu czasu.
 1. PUNKTY ODŻYWIANIA I MEDYCZNE
  1. Punkt zaopatrzony w wodę będzie umieszczony na 5 km biegu.
  2. Punkty medyczne będą znajdowały się na 5km biegu oraz na mecie i będą obsługiwane przez ratowników medycznych.

 

 1. UCZESTNICTWO
  1. W Biegu na 10 km, prawo startu mają osoby, które do dnia 21 kwietnia 2013 roku ukończą 16 lat pod warunkiem okazania zgody na uczestnictwo w zawodach podpisanej przez opiekuna prawnego uczestnika. Zgodę należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego.
  2. Warunkiem udziału w Biegu jest:
   1. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
   2. Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia oraz braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Biegu.
   3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu.
   4. Wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Udzielam organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
    1. zwielokratnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
    2. zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach.
    3. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.”
   5. dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w punkcie 7 niniejszego regulaminu.
   6. poddanie się weryfikacji w Biurze Biegu, w dniach 18-21.04.2013.
  3. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pełnomocnictwa uczestnika wraz z załączoną kserokopią dokumentu tożsamości  zawodnika.
  4. Pakiety startowe wydawane będą w dniach od 18.04.2012 do 20.04.2012 w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura. Nie ma możliwości odbioru pakietów startowych w dniu 21.04.2013 roku.
  5. Szatnie będą znajdowały się w pobliżu mety Biegu na terenie parkingu przy Stadionie Narodowym.
  6. Zawodnicy do depozytu oddają rzeczy zapakowane w specjalnie oznaczone torby, przekazane w pakietach startowych. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę.  
  1. Uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

 

 1. ZGŁOSZENIA
  1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl.
  2. Organizator ustala limit zawodników na 10 000 osób.
  3. Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową do dnia 17 kwietnia 2013 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniach 18-20 kwietnia 2013 roku.
  4. Biuro Zawodów mieści się w LIVE Sp. z o.o. ul.Wielicka 36, 02-657 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, tel. +48 (22) 852 24 13 , fax. +48 (22) 843 01 49 (BEZ TEGO, TYLKO NA STADIONIE), e-mail: info@orlenmarathon.pl. Biuro pod tym adresem jest czynne do 17.04.2013r. Od 18.04.2013r. Galeria Stadionu Narodowego, poziom -1, wejście bramą nr 1 od strony Al. Zielenieckiej.
  5. Termin zgłoszeń upływa 20.04.2013 roku.
  6. Prawo bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 17.04.2013r mają:
   1. osoby powyżej 60 roku życia; Czy tak chcemy? To dużo osób i duża strata pienięzna
   2. osoby niepełnosprawne;
   3. osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez Dyrektora Maratonu.
  7. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym maratonu na stronie ...... i wpływu na konto organizatora opłaty za pakiet startowy.
  8. Opłata startowa wynosi:
   1. 39 zł - do dnia 15.03.2013r.
   2. 69 zł - od 16.03. do  20.04.2013r.
  9. W dniu startu nie ma możliwości zapisów i wniesienia opłaty startowej.
  10. Opłatę startową należy wpłacać:
   1. na konto bankowe do dnia 17 kwietnia 2013 roku.
   2. w Biurze Zawodów w dniach 18, 19, 20 kwietnia 2013 roku.
  11. Numer konta: Odbiorca: Bank BPH S.A. - 25 1060 0076 0000 3300 0075 0404.
  12. Tytuł przelewu: "Bieg 10km ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.
  13. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
  14. Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 1. KLASYFIKACJE
  1. Podczas Biegu na 10km prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;
   2. klasyfikacja drużynowa w której mogą brać udział: kluby sportowe, grupy biegowe, reprezentacje instytucji, firm, samorządów. Drużyna składa się z min 4 zawodników. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Klasyfikacja zostanie ułożona na podstawie sumy czasów netto osiągniętych przez 4 najlepszych zawodników w drużynie. W przypadku takiego samego czasu,decyduje suma miejsc 4 pierwszych zawodników. Zgłoszenie drużyny do klasyfikacji odbywa się poprzez wpisanie lub wybranie z bazy drużyn odpowiedniej drużyny. Ostateczną weryfikację jest podpisanie karty zgłoszeniowej przy odbiorze pakietu startowego, gdzie w odpowiedniej rubryce będzie wpisana nazwa drużyny.
  2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, zamontowanego w numerze startowym.

 

 1. NAGRODY
  1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-VI), mężczyzn (miejsca I-VI), otrzymują nagrody pieniężne:

Bieg: 10km

Mężczyźni

Kobiety

Miejsce

Kategoria

Kwota PLN

Kwota PLN

1.

Kobiety, Mężczyżni

10,000.00 zł

10,000.00 zł

2.

Kobiety, Mężczyżni

8,000.00 zł

8,000.00 zł

3.

Kobiety, Mężczyżni

6,000.00 zł

6,000.00 zł

4.

Kobiety, Mężczyżni

4,000.00 zł

4,000.00 zł

5.

Kobiety, Mężczyżni

2,000.00 zł

2,000.00 zł

6.

Kobiety, Mężczyżni

1,000.00 zł

1,000.00 zł

 

 

 

   1. w kategorii drużyn:

Bieg: 10km

drużyna

Miejsce

Kategoria

Kwota PLN

1.

open

6,000.00 zł

2.

open

4,000.00 zł

3.

open

2,000.00 zł

 

 

  1. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I-VI) i generalnej mężczyzn (miejsca I-VI) przysługują zawodnikom w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety.
  2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 1:45 godziny otrzymają medal.
  3. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie 30 dni od daty Biegu.
  5. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora, niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. Druk do pobrania na stronie www.orlenmarathon.pl.

 

 1. KONTROLA DOPINGOWA
  1. Organizator zastrzega sobie prawdo do przeprowadzenia  kontroli antydopingowej wśród wybranych zawodników.
 1. FINANSOWANIE
  1. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
  2. W ramach wpisowego uczestnik nabywa pakiet startowy.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
  2. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
  3. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.
  4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
  5. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu na e-mail info@orlenmarathon.pl. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni.
  6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
  7. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip, który jest zamontowany w numerze startowym
  8. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni i masażu oraz punktów odświeżania (łazienki z bieżącą wodą).

Warszawa 2012r.                                    Organizator

Regulamin BIEG NA 3 KM

 1. CEL IMPREZY
  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
  2. Promocja Miasta Warszawy jako przyjaznego dla biegaczy.
  3. Promocja partnerów Biegu.
 1. ORGANIZATOR BIEGU NA 3 KM

LIVE SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z  siedzibą w Warszawie (02-657), przy ul   Wielicka 36, ( NIP 521-32-21-905, REGON  015291980) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy wWarszawie XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numeremKRS 0000134061.

 1. TERMIN I MIEJSCE
  1. Bieg odbędzie się 20. kwietnia 2013r. w Warszawie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora www.orlenmarathon.pl zwanej dalej Stroną internetową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
  3. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na Stronie internetowej.
  4. Długość trasy Biegu wynosi: 3km.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny Biegu o czym zobowiązuje powiadomić Uczestników za pośrednictwem Strony internetowej.
  6. Uczestnicy ustawiają się na starcie według wskazówek Organizatora.

 

 1. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA („WARUNKI”)
  1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl.
  2. Organizator ustala limit zawodników na 10 000 osób.
  3. Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową do dnia 17 kwietnia 2013 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniach 18-19 kwietnia 2013 roku.
  4. Biuro Zawodów mieści się w LIVE Sp. z o.o. ul.Wielicka 36, 02-657 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, tel. +48 (22) 852 24 13 , fax. +48 (22) 843 01 49 (BEZ TEGO, TYLKO NA STADIONIE), e-mail: info@orlenmarathon.pl. Biuro pod tym adresem jest czynne do 17.04.2013r. Od 18.04.2013r. Galeria Stadionu Narodowego, poziom -1, wejście bramą nr 1 od strony Al. Zielenieckiej.
  5. Termin zgłoszeń upływa 19.04.2013 roku.
   1. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
   2. Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia oraz braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Biegu.
   3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu.
   4. Wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Udzielam organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
    1. zwielokratnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
    2. zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach.
    3. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.”
  1. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych”. Jego treść znajduje się na Stronie internetowej.
  2. Każdy uczestnik biegu, otrzyma specjalną koszulkę pamiątkową i zobowiązuje się do założenia koszulki na czas biegu.
  3. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
  4. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking).

 

 1. KLASYFIKACJE I NAGRODY
  1. Organizator nie przewiduje żadnej klasyfikacji biegowej oraz nagród
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
  2. Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu.
  3. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:
   1. w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu,
   2. w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych na przekazywanie Uczestnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom  w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
  6. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze Strony internetowej odpowiada Organizator. Dane kontaktowe udostępnione są na Stronie internetowej.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
  2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
  3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Warszawa 2013r.                                    Organizator