Regulamin Płatności – Bieg na 10 km

Regulamin Płatności Biegu OSHEE 10 km

 1. OPŁATA STARTOWA

  Opłata startowa dotyczy uczestnictwa w biegu na dystansie 10 km, który odbędzie się
  w dniu 23.04.2017 r. na ulicach miasta Warszawy.

 2. ORGANIZATOR

  Walk Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000264590, posiadającą numer NIP: 5252368966, numer REGON: 140596694, o kapitale zakładowym w wysokości: 180 000,00 zł – zwana dalej „Organizatorem”.

 3. WYSOKOŚĆ OPŁAT STARTOWYCH BRUTTO

  1. Opłaty za Pasta Party dokonywane do 15 kwietnia 2017 roku:

   9,90 zł – opłata uczestnika
   14,90 zł – opłata za osobę nie zarejestrowaną do uczestnictwa w ORLEN Warsaw Marathon

  2. Opłaty za start dokonywane do dnia 21 marca 2017 roku wynoszą:

   29,00 zł – pakiet „basic” (bez koszulki, tylko nr startowy)
   59,00 zł – pakiet „standard” (koszulka, numer startowy - do wyczerpania zapasów)

  3. Opłaty za start dokonywane od 22 marca 2017 do 15 kwietnia 2017 roku wynoszą

   39,00 zł – pakiet „basic” (bez koszulki, tylko nr startowy)
   69,00 zł – pakiet „standard” (koszulka, numer startowy - do wyczerpania zapasów)

  4. Opłaty w biurach zawodów w dniach 20 kwietnia 2017 - 22 kwietnia 2017 roku wynoszą:

   Dla płatności GOTÓWKĄ:
   59,00 zł – pakiet „basic” (bez koszulki, tylko nr startowy)
   89,00 zł – pakiet „standard” (koszulka, numer startowy - do wyczerpania zapasów)

   Dla płatności KARTĄ PŁATNICZĄ:
   57,23 zł – pakiet „basic” (bez koszulki, tylko nr startowy)
   86,33 zł – pakiet „standard” (koszulka, numer startowy - do wyczerpania zapasów)

 4. FORMY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

  Płatności krajowe

  1. Kartą kredytową lub e-przelewem (do dnia 15.04.2017 r.)
   Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl. Przekierowanie do płatności następuje bezpośrednio ze strony internetowej www.orlenmarathon.pl. Wykonana płatność automatycznie przypisuję się na konto Uczestnika.

  2. Przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl (do dnia 15.04.2017 r.)

   Jeśli po wybraniu metody płatności Dotpay Uczestnik nie znajdzie wśród dostępnych kanałów swojego banku Uczestnik musi wybrać przekaz / przelew bankowy, a po wyświetleniu instrukcji zalogować się do swojego banku on-line lub udać się na pocztę w celu dokonania płatności.

   UWAGA: płatności które w opisie transakcji nie będą zawierały numeru transakcji nie zostaną zidentyfikowane i przypisane do konta Uczestnika.

   W razie pytań dotyczących metod/sposobów płatności prosimy o kontakt  z Biurem Obsługi Klienta Dotpay pod adresem:

   e-mail:bok@dotpay.pl
   tel. +48 12 688 26 00

  3. Kartą płatniczą lub gotówką w Biurach Zawodów: o lokalizacji Organizator poinformuje uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.orlenmarathon.pl.  Płatności przyjmowane są tylko w złotych polskich.

  Płatności zagraniczne:

  1. Kartą kredytową lub kartą debetową (do dnia 15.04.2017 r.). Rozliczenia transakcji kartą kredytową i debetową przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl. Przekierowanie do płatności następuje bezpośrednio ze strony internetowej www.orlenmarathon.pl. Wykonana płatność automatycznie przypisuję się na konto Uczestnika.

 5. DZIEŃ WPŁATY

  Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na konto Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) Uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

  Każdy Uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia statusu swojej płatności poprzez zalogowanie się na swoje konto na stronie www.orlenmarathon.pl.

 6. FAKTURY

  Każdy Uczestnik otrzyma fakturę VAT. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po odnotowaniu wpłaty na koncie Zawodnika i przesłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu rejestracyjnym. Nie ma możliwości wystawiania faktur zbiorczych.

  W celu otrzymania faktury na dane inne niż Uczestnika (np. firmy) należy obowiązkowo wypełnić w formularzu rejestracyjnym pola „dane do faktury”. Wystawione faktury nie podlegają ponownej edycji.

  W przypadku pomyłki w danych Uczestnika, zgodnie z art. 106k ustawy o VAT Uczestnik wystawi Organizatorowi notę korygującą

 7. ZWROTY

  W przypadku rezygnacji z biegu, opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 8. AKCEPTACJA REGULAMINÓW

  Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz Regulaminem ORLEN Warsaw Marathon zamieszczonym na stronie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Pobierz Regulamin Biegu OSHEE 10 km