Regulamin Biegu na 10 km

Regulamin Biegu OSHEE 10 km

 1. CELE IMPREZY

  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
  2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na świecie.
  3. Promocja marki ORLEN jako sponsora tytularnego OWM.
 2. ORGANIZATOR MARATONU

  Organizatorem ORLEN Warsaw Marathon (dalej także jako „OWM”), w ramach którego organizowany jest bieg OSHEE 10 km (dalej jako: „Bieg”), którego dotyczy niniejszy Regulamin jest Walk Events

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000264590, posiadającą numer NIP: 5252368966, numer REGON: 140596694, o kapitale zakładowym w wysokości: 180 000,00 zł – zwana dalej „Organizatorem”.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją ORLEN Warsaw Marathon, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.), jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej „Administrator Danych Osobowych lub PKN ORLEN S.A.”), który zgodnie z art. 31 tej ustawy, na podstawie umowy powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w celu organizacji OWM, w tym Biegu.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w ORLEN Warsaw Marathon zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją ORLEN Warsaw Marathon także we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji OWM, w tym Biegu.

 3. TERMIN I MIEJSCE

  1. Bieg odbędzie się w dniu 23.04.2017 r. w Warszawie.
  2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Maratonu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.orlenmarathon.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”.
  3. W Biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej jako „Uczestnicy”).
  4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Biegu oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.
  5. Długość trasy Biegu wynosi 10 km (dalej jako „Trasa”).
  6. Na Trasie Biegu zostanie oznaczony 5-ty kilometr Trasy.
  7. Uczestnicy na starcie ustawiają się wg kolejności:
   1. Uczestnicy posiadający numery startowe od 1 do 50 (strefa wydzielona),
   2. pozostali Uczestnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych przez Organizatora strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według zadeklarowanego przez każdego z Uczestników czasu podanego w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z ust. 8 poniżej.
  8. Każdy Uczestnik podczas rejestracji (tj. w formularzu zgłoszeniowym) ma obowiązek zadeklarowania startu ze strefy czasowej, o której mowa w ust. 7 pkt b) powyżej, odpowiadającej jego rzeczywistym możliwościom biegowym. Brak oznaczenia strefy startowej na numerze startowym będzie skutkował przesunięciem zawodnika do ostatniej strefy startowej. Strefy startowe można zmieniać do 15.04.2017.
  9. Na Trasie Biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy, obsługa Biegu oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę wydaną przez Organizatora.
  10. Automatyczny pomiar czasu na Trasie Biegu wykonywany będzie przy wykorzystaniu chipa znajdującego się w numerze startowym każdego Uczestnika. Chipa nie można usuwać z numeru startowego.
 4. LIMIT CZASU I KONTROLE

  1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 01h:40min:00s, liczony od strzału startera (czas brutto).
  2. Na Trasie Biegu (na 5-tym km) będzie znajdował się punkt kontrolny pomiaru czasu wraz z zegarem wyświetlającym oficjalny czas Biegu (licząc od strzału startera). Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe Uczestników skracających Trasę. Uczestnicy skracający Trasę zostaną zdyskwalifikowani.
  3. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 01h:40min:00s. od strzału startera, zobowiązani są do przerwania Biegu i zejścia z Trasy. Uczestnicy o których mowa w zdaniu poprzedzającym  nie będą klasyfikowani.
  4. Uczestnicy, którzy pozostaną na Trasie po upływie regulaminowego czasu, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub uczestnicy zdyskwalifikowani, czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o  którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z  tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.
 5. PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE

  1. Punkt nawadniania będzie zlokalizowany na 5-tym km Biegu.
  2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek Uczestników.
  3. Punkty medyczne będą znajdowały się na 5-tym km Biegu oraz na mecie i będą obsługiwane przez ratowników medycznych.
 6. UCZESTNICTWO

  1. Bieg ma charakter otwarty. Prawo startu w Biegu mają osoby, które najpóźniej w dniu 23.04.2017 r. ukończą 18 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.
  2. Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 23.04.2017 r. ukończą 16 lat, pod warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez opiekuna prawnego za pośrednictwem Strony Internetowej oraz okazania zgody na uczestnictwo w Biegu, podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, należy okazać w miejscu odbioru pakietów startowych (zwanym dalej:„Biurem Zawodów”) przy odbiorze pakietu i numeru startowego. Wzór oświadczenia opiekuna prawnego można również pobrać ze Strony Internetowej (zakładka Pliki do pobrania).
  3. Osoby, o których mowa w ust. 2  powyżej nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu zgłoszeniowego.
  4. Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, o której mowa w ust. 2 powyżej przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej osoby.
  5. Warunkiem udziału w Biegu jest:
   1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgodnie z postanowieniami rozdz. VII Regulaminu,
   2. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów IAAF (International Association of AthleticsFederations), dostępnych na stronie internetowej www.iaaf.org oraz PZLA (Polski Związek Lekkiej Atletyki), dostępnych na stronie internetowej www.pzla.pl,
   3. akceptacja udziału w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu,
   4. wyrażenie odrębnej, pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt a) powyżej, oraz złożenie oświadczenia Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Biegu, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji i marketingu produktów i usług PKN ORLEN S.A. oraz ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących ORLEN Warsaw Marathon. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, zaś wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na uczestnictwo tych osób w Biegu stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych i Organizatorem przy realizacji ORLEN Warsaw Marathon i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.),
   5. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela PKN ORLEN S.A. i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
    1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
     w dowolnej formie,
    2. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii,
     na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora
     lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie ORLEN Warsaw Marathon,
    3. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
    4. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
    5. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
     i w czasie przez siebie wybranym,
    6. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
    7. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
    8. publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów
     (link do zdjęć i materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku uczestnika).
   6. poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 20-22.04.2017 r., zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  6. Organizatorowi oraz PKN ORLEN S.A. przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom ORLEN Warsaw Marathon sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.
  7. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem i pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią (w przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego). Wzór zgody stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz dostępny jest na Stronie Internetowej (zakładka Pliki do pobrania).
  8. Odbiór pakietów i numerów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów i numerów startowych na adres Uczestnika.
  9. Pakiety i numery startowe będą wydawane w dniach od 20.04.2017 r. do 22.04.2017 r. w miejscu wydawania pakietów startowych (zwanym dalej:„Biurem Zawodów”) w godzinach funkcjonowania tego Biura. Biuro Zawodów znajdować się będzie na terenie imprezy w Miasteczku Biegaczy. O dokładnej lokalizacji Miasteczka Biegacza i Biura Zawodów oraz godzinach funkcjonowania Biura Zawodów, Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Biegu. Nie ma możliwości odbioru pakietów startowych w dniu Biegu.
  10. Szatnie zostaną usytuowane na terenie Miasteczka Biegaczy. O dokładnej lokalizacji szatni Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Biegu.
  11. Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste, zapakowane w specjalnie oznaczone torby przekazane w pakietach startowych. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
  12. Uczestników Biegu obowiązują przepisy IAAF (International Association of AthleticsFederations), dostępne na stronie internetowej www.iaaf.org i PZLA (Polski Związek Lekkiej Atletyki), dostępne na stronie internetowej www.pzla.pl oraz niniejszy Regulamin.
  13. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair-play. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, przepisami IAAF oraz PZLA.
  14. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację Uczestnika.
  15. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy są zobowiązani posiadać chip, który zostanie zamontowany w numerze startowym.
  16. Przed Biegiem Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po Maratonie Uczestnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów sanitarnych.
  17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na Trasie Biegu oraz w Miasteczku Biegacza w trakcie trwania Biegu, poza depozytem, o którym mowa w ust. 11 zd. pierwsze powyżej.
  18. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora, lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu.
 7. ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej.
  2. Organizator ustala limit pakietów startowych  na 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk. Po wyczerpaniu limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zgłoszenia nie będą przyjmowane. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty startowej uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów. Gwarantowany pakiet startowy "Basic" otrzymują Uczestnicy, którzy opłacą zgłoszenie lub zostaną zwolnieni z opłaty startowej, zanim wyczerpie się limit 8.000 (osiem tysięcy) sztuk. Po wyczerpaniu limitu pakietów nie będzie możliwy ich zakup w Biurze Zawodów.
  3. Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia 15.04.2017 r. W dniach 20-22.04.2017 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w  godzinach jego funkcjonowania. Organizator poinformuje Uczestników o lokalizacji Biura Zawodów oraz godzinach jego funkcjonowania, za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Biegu. Termin do składania zgłoszeń upływa 22.04.2017 r.
  4. Prawo bezpłatnego startu w Biegu, pod warunkiem zgłoszenia udziału do 15.04.2017 r., mają:
   1. osoby powyżej 70 roku życia;
   2. osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności);
   3. osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez komitet organizacyjny powołany przez Organizatora, którego skład będzie dostępny na stronie internetowej www.orlenmaraton.pl
    (dalej: „Komitet Organizacyjny”).
  5. W przypadku dokonania zgłoszenia w Biurze Zawodów zwolnienie z opłaty startowej, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie obowiązuje.
  6. Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na Stronie Internetowej lub w Biurze Zawodów i wpływ na konto Organizatora opłaty startowej.
  7. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.
  8. Opłata startowa wynosi odpowiednio:
   1. do dnia 21 marca 2017 roku:
    • 29,00 zł – pakiet „basic” (bez koszulki, tylko numer startowy)
    • 59,00 zł – pakiet „standard” (koszulka, numer startowy - do wyczerpania zapasów)
   2. od 22 marca 2017 do 15 kwietnia 2017 roku:
    • 39,00 zł – pakiet „basic” (bez koszulki, tylko numer startowy)
    • 69,00 zł – pakiet „standard” (koszulka, numer startowy - do wyczerpania zapasów)
   3. w Biurach Zawodów w dniach 20 kwietnia 2017 -  22 kwietna 2017 roku:
    • w przypadku płatności gotówką:

     59,00 zł – pakiet „basic” (bez koszulki, tylko numer startowy)
     89,00 zł – pakiet „standard” (koszulka, numer startowy - do wyczerpania zapasów)

    • w przypadku płatności kartą płatniczą:

     57,23 zł – pakiet „basic” (bez koszulki, tylko numer startowy)
     86,33 zł – pakiet „standard” (koszulka, numer startowy - do wyczerpania zapasów)

  9. Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w Biegu podczas odbioru pakietu i numeru startowego w Biurze Zawodów. W przypadku niespełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 4 powyżej, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej w wysokości wskazanej odpowiednio w ust. 8 pkt c) powyżej.
  10. W dniu startu Biegu nie ma możliwości dokonania zgłoszenia i wniesienia opłaty startowej.
  11. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się Biegu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wniesienia opłaty po terminie lub przekroczenia limitu, o  którym mowa w ust. 2 powyżej. Poprawnie zarejestrowani Uczestnicy (którzy wnieśli opłatę startową) nie mają możliwości zmiany Biegu na inny bieg odbywający się w  ramach OWM.
  12. Szczegółowe informacje dotyczące opłat startowych, terminów oraz form płatności znajdują się w regulaminie płatności, dostępnym na Stronie Internetowej, w zakładce: „Dla Biegaczy”.
  13. W przypadku dokonywania płatności, przy których konieczne jest opłacenie prowizji banku lub innej instytucji pośredniczącej w płatności, do opłaty startowej należy doliczyć kwotę równą wysokości prowizji. W przypadku nieopłacenia prowizji przez Uczestnika i wstrzymania lub odrzucenia płatności przez ww. bank lub instytucję pośredniczącą, rejestracja nie będzie możliwa.
 8. KLASYFIKACJE

  1. Podczas Maratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje Uczestników:
   1. klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn,
   2. klasyfikacja drużynowa, w której mogą brać udział: kluby sportowe, grupy biegowe, reprezentacje instytucji, firm, samorządów i innych podmiotów. Drużyna powinna składać się z minimum 4  (czterech) Uczestników. Uczestnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Klasyfikacja zostanie ułożona na podstawie sumy czasów netto osiągniętych przez4 (czterech) najlepszych Uczestników w drużynie. W przypadku takiego samego czasu, decyduje suma miejsc 4 (czterech) pierwszych Uczestników. Zgłoszenie drużyny do klasyfikacji odbywa się poprzez wpisanie lub wybranie z  bazy drużyn odpowiedniej drużyny za pomocą formularza zgłoszeniowego. Ostateczną weryfikacją i potwierdzeniem udziału jest podpisanie przez wszystkich członków drużyny karty zgłoszeniowej przy odbiorze pakietu startowego, gdzie w odpowiedniej rubryce zostanie wpisana nazwa danej drużyny. Podstawą wypłaty nagrody w klasyfikacji drużynowej jest dostarczenie potwierdzenia pisemnego zgłoszenia drużyny, kopii formularza potwierdzonego przez obsługę w biurach zawodów.
  2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa zamontowanego w numerze startowym każdego Uczestnika. Na Trasie Biegu znajdowała się będzie mata pomiarowa, odnotowująca pojawienie się Uczestnika w punkcie kontrolnym pomiaru czasu. Brak pojawienia się Uczestnika na danym punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację Uczestnika oraz drużyny, w której był zgłoszony.
  3. Klasyfikacja Uczestników w kategorii OPEN odbywa się wg czasów brutto dla pierwszych 50 Uczestników, dla pozostałych Uczestników wg czasów netto, czyli od przekroczenia przez Uczestnika linii startu.
 9. NAGRODY

  1. Zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet (miejsca 1-10) i OPEN mężczyzn (miejsca 1-10), otrzymują następujące nagrody finansowe:

   Bieg: OSHEE 10 km

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   OPEN

   6 000,00 zł

   6 000,00 zł

   2.

   OPEN

   4 000,00 zł

   4 000,00 zł

   3.

   OPEN

   3 000,00 zł

   3 000,00 zł

   4.

   OPEN

   2 000,00 zł

   2 000,00 zł

   5.

   OPEN

   1 500,00 zł

   1 500,00 zł

   6.

   OPEN

   1 200,00 zł

   1 200,00 zł

   7.

   OPEN

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   8.

   OPEN

   700,00 zł

   700,00 zł

   9.

   OPEN

   600,00 zł

   600,00 zł

   10

   OPEN

   500,00 zł

   500,00 zł

  2. Zwycięskie drużyny (miejsca 1 – 6) otrzymują następujące nagrody finansowe:

   Bieg: OSHEE 10 km

   Miejsce:

   Kategoria:

   Drużyna

   1.

   OPEN

   6 000,00 zł

   2.

   OPEN

   5 000,00 zł

   3.

   OPEN

   4 000,00 zł

   4.

   OPEN

   3 000,00 zł

   5.

   OPEN

   2 000,00 zł

   6.

   OPEN

   1 000,00 zł

  3. Nagrody w klasyfikacji OPEN kobiet (miejsca 1-10) i OPEN mężczyzn (miejsca 1-10) przysługują Uczestnikom wg kolejności wbiegnięcia na linię mety.
  4. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg w czasie 01h:40min:00s od strzału startera, otrzymają okolicznościowy medal.
  5. Wartość nagród pieniężnych zostanie pomniejszona o podatek dochodowy zgodnie
   z obowiązującymi przepisami.
  6. Nagrody pieniężne zdobyte przez Uczestników oraz drużyny będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane przez Uczestnika (członków drużyny) osobiste konto bankowe (nagrody nie będą wypłacane gotówką), w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Organizatora wyników kontroli antydopingowej (w przypadku jej przeprowadzenia zgodnie z rozdz. X  Regulaminu), jednakże, w każdym przypadku nie później niż w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty zakończenia Biegu, z uwzględnieniem ust. 7  poniżej.
  7. W przypadku zdobycia nagrody pieniężnej przez Uczestnika lub drużynę warunkiem jej otrzymania na konto bankowe, zgodnie z ust. 6 powyżej, jest uzupełnienie profilu Uczestnika w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na Stronie Internetowej: www.orlenmarathon.pl o numer konta bankowego wraz z danymi banku, niezbędnymi do przekazania nagrody. Wstępna lista nagrodzonych Uczestników zostanie opublikowana w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Biegu. Ostateczna lista nagrodzonych Uczestników zostanie opublikowana w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Organizatora wyników kontroli antydopingowej, jednakże nie później niż w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty zakończenia Biegu.
  8. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

   Organizator jest uprawniony do zlecenia przeprowadzenia kontroli antydopingowej uprawnionemu podmiotowi wśród losowo wybranych Uczestników.

  9. FINANSOWANIE

   1. Koszty za pakiet startowy, koszty dojazdów, koszty noclegów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy Biegu lub organizacje ich delegujące.
   2. W ramach uiszczenia opłaty startowej Uczestnik otrzymuje możliwość uczestniczenia w Biegu – zgodnie z rozdz. VII ust. 7 Regulaminu. W zależności od wybranego pakietu startowego (opcja „basic” lub „standard” zgodnie z rozdz. VII ust. 8 Regulaminu), Uczestnik otrzymuje także numer startowy lub/i koszulkę. Zamówienie pakietu startowego, o których mowa w zdaniu poprzednim, będzie mogło się odbyć w terminach podanych przez Organizatora na Stronie Internetowej. Organizator dołoży wszelkich starań, aby – w przypadku wyboru wariantu „standard” – każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki, mając jednak na uwadze względy organizacyjno – techniczne, nie może tego zagwarantować.
  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na Trasie i mecie Biegu, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
   2. Każdy Uczestnik Biegu w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
   3. Przebywanie na Trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z Trasy przez obsługę Biegu. W szczególności zabrania się poruszania po trasie Biegu na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami, bez wyraźnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking lub podobnych.
   4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą, powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
   5. Protesty dotyczące organizacji lub wyników Biegu, należy kierować do Organizatora Biegu (e-mail: protesty@orlenmarathon.pl), w terminie do 24 godzin od zakończenia Biegu. Protesty rozstrzyga Komitet Organizacyjny – przy czym decyzje Komitetu Organizacyjnego są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3  (trzech) dni od dnia wpływu protestu. Po rozstrzygnięciu wszystkich ew. protestów (lub upływie 24 godzin – w przypadku ich braku) wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi.
   6. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
   7. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji na Stronie Internetowej.

  Pobierz Regulamin Biegu OSHEE 10 km