Regulamin ORLEN Warsaw Marathon

Regulamin ORLEN Warsaw Marathon

 1. CELE IMPREZY

  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
  2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na świecie.
  3. Promocja marki ORLEN jako sponsora tytularnego Maratonu.
 2. ORGANIZATOR MARATONU

  Organizatorem ORLEN Warsaw Marathon (dalej także jako „OWM”), w tym biegu maratońskiego
  o długości trasy 42,195 km (dalej jako: „Maraton”), którego dotyczy niniejszy Regulamin jest Walk Events

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000264590, posiadającą numer NIP: 5252368966, numer REGON: 140596694, o kapitale zakładowym w wysokości: 180 000,00 zł – zwana dalej „Organizatorem”.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją ORLEN Warsaw Marathon, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.), jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej „Administrator Danych Osobowych lub PKN ORLEN S.A.”), który zgodnie z art. 31 tej ustawy, na podstawie umowy powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w celu organizacji OWM, w tym Maratonu.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w ORLEN Warsaw Marathon zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją ORLEN Warsaw Marathon także we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji OWM, w tym Maratonu.

 3. TERMIN I MIEJSCE

  1. Maraton odbędzie się w dniu 23.04.2017 r. w Warszawie.
  2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Maratonu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.orlenmarathon.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”.
  3. W Maratonie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Maratonie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej jako „Uczestnicy”).
  4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Maratonu, przy czym Uczestnik zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Maratonu oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.
  5. Długość trasy Maratonu wynosi 42,195 km (dalej jako „Trasa”).
  6. Na Trasie Maratonu zostaną oznaczone wszystkie kilometry Trasy.
  7. Uczestnicy na starcie ustawiają się wg kolejności:
   1. Uczestnicy posiadający numery startowe imienne (strefa wydzielona),
   2. pozostali Uczestnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych przez Organizatora strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według zadeklarowanego przez każdego z Uczestników czasu podanego w formularzu zgłoszeniowym.
  8. Każdy Uczestnik podczas rejestracji (tj. w formularzu zgłoszeniowym) ma obowiązek zadeklarowania startu ze strefy czasowej, o której mowa w ust. 7 pkt b) powyżej, odpowiadającej jego rzeczywistym możliwościom biegowym. Brak oznaczenia strefy startowej na numerze startowym będzie skutkował przesunięciem zawodnika do ostatniej strefy startowej. Strefy startowe można zmieniać do 15.04.2017.
  9. Na Trasie Maratonu przebywać mogą jedynie Uczestnicy, obsługa Maratonu oraz pojazdy posiadające przepustkę wydaną przez Organizatora.
  10. Automatyczny pomiar czasu na Trasie Maratonu wykonywany będzie przy wykorzystaniu chipa znajdującego się w numerze startowym każdego Uczestnika. Chipa nie można usuwać z numeru startowego.
 4. LIMIT CZASU I KONTROLE

  1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 05h:30min:00s, liczony od strzału startera (czas brutto).
  2. Uczestników niepełnosprawnych na wózkach typu „handbike“ obowiązuje limit czasu wynoszący 01h:15min:00s liczony od strzału startera (czas brutto).
  3. Na Trasie Maratonu (co 5-ty km) będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu wraz z zegarem wyświetlającym oficjalny czas biegu (licząc od strzału startera). Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe Uczestników skracających Trasę. Uczestnicy skracający Trasę zostaną zdyskwalifikowani.
  4. Organizator wprowadza limity czasów kontrolnych na poszczególnych punktach pomiaru czasu (co 5-ty km począwszy od 20-tego km). Dla każdego punktu pomiaru czasu określony zostanie maksymalny czas liczony od startu biegu (tj. strzału startera), w którym Uczestnik musi przekroczyć dany punkt pomiaru czasu. W przypadku przekroczenia maksymalnego limitu czasu Uczestnik zostanie poproszony o zejście z Trasy i nie będzie klasyfikowany. O limitach czasowych na poszczególnych punktach pomiarowych Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej.
  5. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do poszczególnych punktów pomiarowych, o których mowa w ust. 4 powyżej, w wyznaczonych maksymalnych limitach (począwszy od 20-tego km), zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z Trasy orazdojechania do mety autobusem z napisem KONIEC BIEGU.
  6. Uczestnicy, którzy dojadą do mety autobusem, nie zostaną przez Organizatora sklasyfikowani. Na Stronie Internetowej w miejsce osiągniętego przez Uczestnika czasu wpisana zostanie informacja „NUM”, oznaczająca „nie ukończył maratonu”.
  7. Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu (o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2 powyżej) lub którzy wbrew postanowieniom ust. 5 powyżej pozostaną na Trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.
 5. PUNKTY ODŻYWIANIA, NAWADNIANIA I MEDYCZNE

  1. Punkty nawadniania będą rozmieszczone w odstępach co 5 km począwszy od 7,5 km Trasy.
  2. Punkty odżywiania, będą znajdowały się co 5 km począwszy od 5-tego km Trasy.
  3. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek Uczestników, z wyłączeniem Uczestników grupy Elite.
  4. Punkty medyczne będą znajdowały się w okolicy punktów odżywiania i będą obsługiwane przez ratowników medycznych. Za punktami medycznymi będą znajdowały się kabiny WC.
 6. UCZESTNICTWO

  1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w Maratonie mają osoby, które najpóźniej w dniu 23.04.2017 r. ukończą 18 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.
  2. Warunkiem udziału Uczestnika w Maratonie jest:
   1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgodnie z postanowieniami rozdz. VII Regulaminu,
   2. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów IAAF (International Association of AthleticsFederations), dostępnych na stronie internetowej www.iaaf.org oraz PZLA (Polski Związek Lekkiej Atletyki), dostępnych na stronie internetowej www.pzla.pl,
   3. akceptacja udziału w Maratonie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Maratonu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Maratonie powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu maratońskim,
   4. wyrażenie odrębnej pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt a) powyżej oraz złożenie oświadczenia Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Maratonie, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników, informacji dotyczących promocji i marketingu produktów i usług PKN ORLEN S.A. oraz ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących ORLEN Warsaw Marathon.Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych i Organizatorem przy realizacji ORLEN Warsaw Marathon i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.),
   5. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela PKN ORLEN S.A. i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
    1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
    2. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii,
     na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora
     lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie ORLEN Warsaw Marathon,
    3. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
    4. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
    5. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie
     i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
    6. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach
     i bilbordach,
    7. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
    8. publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w Maratonie w postaci zdjęć z trasy biegów (link do zdjęć i materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku uczestnika).
   6. poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 20-22.04.2017 r., zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Organizatorowi oraz PKN ORLEN S.A. przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom ORLEN Warsaw Marathon sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.
  4. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem i pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią (w przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego). Wzór zgody stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz dostępny jest na Stronie Internetowej (zakładka Pliki do pobrania).
  5. Odbiór pakietów i numerów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych
   w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów i numerów startowych na adres Uczestnika.
  6. Pakiety i numery startowe będą wydawane w dniach od 20.04.2017 r. do 22.04.2017 r. w miejscu wydawania pakietów startowych (zwanym dalej:„Biurem Zawodów”) w godzinach funkcjonowania tego Biura. Biuro Zawodów znajdować się będzie na terenie imprezy w Miasteczku Biegaczy. O dokładnej lokalizacji Miasteczka Biegacza i Biura Zawodów oraz godzinach funkcjonowania Biura Zawodów, Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Maratonu. Nie ma możliwości odbioru pakietów startowych w dniu Maratonu.
  7. Szatnie zostaną usytuowane na terenie Miasteczka Biegaczy. O dokładnej lokalizacji szatni Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Maratonu.
  8. Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste, zapakowane w specjalnie oznaczone torby przekazane w pakietach startowych. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
  9. Uczestników Maratonu obowiązują przepisy IAAF (International Association of AthleticsFederations), dostępne na stronie internetowej www.iaaf.org i PZLA (Polski Związek Lekkiej Atletyki), dostępne na stronie internetowej www.pzla.pl oraz niniejszy Regulamin.
  10. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Maratonu w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair-play. Organizator ma prawo usunąć z terenu Maratonu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Maratonu lub zachowują się niezgodnie
   z Regulaminem, przepisami IAAF oraz PZLA.
  11. Podczas Maratonu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację Uczestnika.
  12. Podczas Maratonu wszyscy Uczestnicy są zobowiązani posiadać chip, który zostanie zamontowany w numerze startowym.
  13. Przed Maratonem Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po Maratonie Uczestnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów sanitarnych.
  14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na Trasie oraz w Miasteczku Biegacza w trakcie trwania Maratonu, poza depozytem, o którym mowa w ust. 8 zd. pierwsze powyżej.
 7. ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej.
  2. Organizator ustala limit pakietów startowych na 8.000 (osiem tysięcy) sztuk. Gwarantowany pakiet startowy „Basic” otrzymują Uczestnicy, którzy opłacą zgłoszenie zanim wyczerpie się limit 2.000 (dwóch tysięcy) sztuk, gwarantowany pakiet “Premium” otrzymują Uczestnicy, którzy opłacą zgłoszenie, lub zostaną zwolnieni z opłaty startowej, zanim wyczerpie się limit 3.000 (trzech tysięcy) sztuk. O udziale Uczestników w Maratonie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty startowej uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów.
  3. Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia 15.04.2017 r. W dniach 20-22.04.2017 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów. Organizator poinformuje Uczestników o lokalizacji Biur Zawodów za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Maratonu. Termin do składania zgłoszeń upływa 22.04.2017 r.
  4. Prawo bezpłatnego startu w Maratonie, pod warunkiem zgłoszenia udziału do 15.04.2017 r., mają:
   1. osoby powyżej 70 roku życia;
   2. osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności);
   3. osoby posiadające aktualną II klasę sportową w maratonie według klasyfikacji PZLA osiągniętą w 2016 lub 2017 roku;
   4. osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez komitet organizacyjny powołany przez Organizatora, którego skład będzie dostępny na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl
    (dalej: „Komitet Organizacyjny”).
  5. Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Maratonu na Stronie Internetowej lub w Biurze Zawodów i wpływ na konto Organizatora opłaty startowej.
  6. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Maratonu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.
  7. Opłata startowa wynosi odpowiednio:
   1. do dnia 21 marca 2017 roku:
    • 59,00 zł – pakiet „basic” (bez koszulki, tylko numer startowy)
    • 89,00 zł – pakiet „standard” (koszulka, numer startowy - do wyczerpania zapasów)
    • 129,00 zł – pakiet „premium” (koszulka, numer startowy, akcesorium sportowe - do wyczerpania     zapasów)
   2. od 22 marca 2017 do 15 kwietnia 2017 roku:
    • 69,00 zł – pakiet „basic” (bez koszulki, tylko numer startowy)
    • 99,00 zł – pakiet „standard” (koszulka, numer startowy - do wyczerpania zapasów)
    • 139,00 zł – pakiet „premium” (koszulka, numer startowy, akcesorium sportowe - do wyczerpania zapasów)
   3. w Biurach Zawodów w dniach 20 kwietnia 2017 -  22 kwietna 2017 roku:
    • w przypadku płatności gotówką:

     99,00 zł – pakiet „basic” (bez koszulki, tylko numer startowy)
     149,00 zł – pakiet „standard” (koszulka, numer startowy - do wyczerpania zapasów)

    • w przypadku płatności karta płatniczą:

     96,03 zł – pakiet „basic” (bez koszulki, tylko numer startowy)
     144,53 zł – pakiet „standard” (koszulka, numer startowy - do wyczerpania zapasów)

  8. Uczestnicy, którzy zarejestrują się i wniosą opłatę startową do dnia 31.03.2017 r. mają możliwość otrzymania imiennego numeru startowego.
  9. Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w Maratonie podczas odbioru pakietu i numeru startowego w Biurze Zawodów. W przypadku niespełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 4 powyżej, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej, w wysokości  określonej odpowiednio w ust. 7 pkt c) powyżej. W przypadku otrzymania bezpłatnego prawa startu o którym mowa w ust. 4 powyżej, a następnie stwierdzenia, że udział w Maratonie wzięła osoba nieuprawniona do bezpłatnego udziału, Organizator może żądać od takiej osoby wniesienia pełnej opłaty startowej, w wysokości określonej odpowiednio w ust. 7 pkt c) powyżej
  10. W dniu startu Maratonu nie ma możliwości dokonania zgłoszenia i wniesienia opłaty startowej.
  11. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się Maratonu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wniesienia opłaty startowej po terminie lub przekroczenia limitu, o którym mowa w ust.2 powyżej. Poprawnie zarejestrowani Uczestnicy (którzy wnieśli opłatę startową) nie mają możliwości zmiany rodzaju biegu w którym biorą udział.
  12. Szczegółowe informacje dotyczące opłat startowych, terminów oraz form płatności znajdują się w regulaminie płatności, dostępnym na Stronie Internetowej, w zakładce: „Dla Biegaczy”.
  13. W przypadku dokonywania płatności, przy których konieczne jest opłacenie prowizji banku lub innej instytucji pośredniczącej w płatności, do opłaty startowej należy doliczyć kwotę równą wysokości prowizji. W przypadku nieopłacenia prowizji przez Uczestnika i wstrzymania lub odrzucenia płatności przez ww. bank lub instytucję pośredniczącą, rejestracja nie będzie możliwa.
 8. KLASYFIKACJE

  1. Podczas Maratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje Uczestników:
   1. klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn,
   2. klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79,
    80 i więcej lat,
   3. 87. Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Maratonie (klasyfikację regulują przepisy PZLA),
   4. najstarsza Uczestniczka kończąca Maraton,
   5. najstarszy Uczestnik kończący Maraton,
   6. niepełnosprawni: niewidomi z przewodnikiem oraz słabowidzący,
   7. niepełnosprawni na wózkach typu „handbike”: kobiety OPEN; mężczyźni
    (grupa 
    H1-1/ H1-2); mężczyźni OPEN (grupa H2/ H3/ H-4),
   8. polski debiut w ORLEN Warsaw Marathon (klasyfikowani będą Uczestnicy,którzy nie występowali jeszcze w biegach maratońskich organizowanych do tej pory w ramach wcześniejszych edycji ORLEN Warsaw Marathon).
  2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, który umieszczony jest w numerze startowym każdego Uczestnika. Na Trasie Maratonu znajdować się będą maty pomiarowe, odnotowujące pojawienie się Uczestnika w danym punkcie pomiarowym. Brak odczytu pojawienia się Uczestnika na danym punkcie spowoduje jego dyskwalifikację.
  3. Klasyfikacja Uczestników w kategorii OPEN odbywa się wg czasu brutto dla pierwszych 50 Uczestników i 10 Uczestniczek. W kategoriach wiekowych opisanych w ust. 1 lit. b) powyżej, klasyfikacja odbywa się wg czasów netto, czyli od przekroczenia przez Uczestnika linii startu.
  4. Nagród w klasyfikacji wiekowej nie sumuje się z nagrodami w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn.
  5. Uczestnik, który został sklasyfikowany na miejscach od 1 do 10 w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn nie zostanie zakwalifikowany do otrzymania nagrody w klasyfikacji wiekowej, a nagrodę otrzymuje kolejny Uczestnik z listy.
  6. Uczestnicy z kategorii Handbike OPEN kobiet i mężczyzn nie będą klasyfikowani w kategorii Polski debiut na Maratonie podczas ORLEN Warsaw Marathon.
 9. NAGRODY

  1. Zwycięzcy poszczególnych kategorii kończący Maraton otrzymują następujące nagrody finansowe:

   Bieg: Maraton

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   OPEN

   70 000,00 zł

   70 000,00 zł

   2.

   OPEN

   35 000,00 zł

   35 000,00 zł

   3.

   OPEN

   25 000,00 zł

   25 000,00 zł

   4.

   OPEN

   12 000,00 zł

   12 000,00 zł

   5.

   OPEN

   10 000,00 zł

   10 000,00 zł

   6.

   OPEN

   8 000,00 zł

   8 000,00 zł

   7.

   OPEN

   7 000,00 zł

   7 000,00 zł

   8.

   OPEN

   5 000,00 zł

   5 000,00 zł

   9.

   OPEN

   4 000,00 zł

   4 000,00 zł

   10.

   OPEN

   3 000,00 zł

   3 000,00 zł

   Bieg: Maraton

   Miejsce:

   Kategoria wiekowa:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   18 – 29

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   18 – 29

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   18 – 29

   300,00 zł

   300,00 zł

   1.

   30 – 39

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   30 – 39

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   30 – 39

   300,00 zł

   300,00 zł

   1.

   40 – 49

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   40 – 49

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   40 – 49

   300,00 zł

   300,00 zł

   1.

   50 – 59

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   50 – 59

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   50 – 59

   300,00 zł

   300,00 zł

   1.

   60 – 69

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   60 – 69

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   60 – 69

   300,00 zł

   300,00 zł

   1.

   70 – 79

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   70 – 79

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   70 – 79

   300,00 zł

   300,00 zł

   1.

   80 +

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   80 +

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   80 +

   300,00 zł

   300,00 zł

    

   Bieg: Maraton

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   Najstarszy uczestnik / uczestniczka

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   Bieg: Maraton

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   Polski debiut na ORLEN Warsaw Marathon

   2 000,00 zł

   2 000,00 zł

   2.

   Polski debiut na ORLEN Warsaw Marathon

   1 500,00 zł

   1 500,00 zł

   3.

   Polski debiut na ORLEN Warsaw Marathon

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   Bieg: Maraton

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   Niepełnosprawni – niewidomi z przewodnikiem

   3 000,00 zł

   3 000,00 zł

   2.

   Niepełnosprawni – niewidomi z przewodnikiem

   2 000,00 zł

   2 000,00 zł

   3.

   Niepełnosprawni – niewidomi z przewodnikiem

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   1.

   Niepełnosprawni – słabowidzący

   3 000,00 zł

   3 000,00 zł

   2.

   Niepełnosprawni – słabowidzący

   2 000,00 zł

   2 000,00 zł

   3.

   Niepełnosprawni – słabowidzący

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   Wyścig: ORLEN Warsaw Marathon - niepełnosprawni „wózki typu handbike”

   Miejsce:

   Kategoria:

   Kobiety

   1.

   Kobiety OPEN

   4 000,00 zł

   2.

   Kobiety OPEN

   3 000,00 zł

   3.

   Kobiety OPEN

   2 000,00 zł

   4.

   Kobiety OPEN

   1 500,00 zł

   5.

   Kobiety OPEN

   1 000,00 zł

   Wyścig: ORLEN Warsaw Marathon – niepełnosprawni wózki typu „handbike”

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   1.

   Grupa H1-1/ H1-2

   4 000,00 zł

   2.

   Grupa H1-1/ H1-2

   3 000,00 zł

   3.

   Grupa H1-1/ H1-2

   2 000,00 zł

   4.

   Grupa H1-1/ H1-2

   1 500,00 zł

   5.

   Grupa H1-1/ H1-2

   1 000,00 zł

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni OPEN

   1.

   Grupa H2/H3/ H4

   4 000,00 zł

   2.

   Grupa H2/H3/ H4

   3 000,00 zł

   3.

   Grupa H2/H3/ H4

   2 500,00 zł

   4.

   Grupa H2/H3/ H4

   2 000,00 zł

   5.

   Grupa H2/H3/ H4

   1 500,00 zł

   6.

   Grupa H2/H3/ H4

   1 200,00 zł

   7.

   Grupa H2/H3/ H4

   1 000,00 zł

   8.

   Grupa H2/H3/ H4

   700,00 zł

   9.

   Grupa H2/H3/ H4

   500,00 zł

   10.

   Grupa H2/H3/ H4

   300,00 zł

  2. W kategorii 87. Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn:

   Bieg: ORLEN Warsaw Marathon – 87. Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   1.

   OPEN

   8 000,00 zł

   2.

   OPEN

   6 000,00 zł

   3.

   OPEN

   4 000,00 zł

   4.

   OPEN

   2 000,00 zł

   5.

   OPEN

   1000,00 zł

  3. Premie finansowe za rekordy:

   Bieg: ORLEN Warsaw Marathon

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   Premia za rekord Polski

   (M: 02h:07min:39s.; K: 02h:26min:08s.)

   10 000,00 zł

   10 000,00 zł

   Premia za najlepszy wynik na polskim maratonie

   (M: 02h:06min:55s.; K: 02h:26min:25s.)

   10 000,00 zł 

   10 000,00 zł

  4. Nagrody w klasyfikacji OPEN kobiet (miejsca 1-10) i OPEN mężczyzn (miejsca 1-10) przysługują Uczestnikom wg kolejności wbiegnięcia na linię mety.
  5. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Maraton w czasie 05h:30min:00s. godziny od strzału startera, otrzymają okolicznościowy medal.
  6. Wartość nagród pieniężnych zostanie pomniejszona o podatek dochodowy zgodnie
   z obowiązującymi przepisami.
  7. Nagrody pieniężne zdobyte przez Uczestników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane przez Uczestnika osobiste konto bankowe (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Organizatora wyników kontroli antydopingowej (w przypadku jej przeprowadzenia zgodnie z rozdz. X Regulaminu), jednakże w każdym przypadku nie później niż w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty zakończenia Maratonu, z uwzględnieniem ust. 8 poniżej.
  8. W przypadku zdobycia nagrody pieniężnej przez Uczestnika, warunkiem jej otrzymania na konto bankowe, zgodnie z ust. 7 powyżej, jest uzupełnienie profilu Uczestnika w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na Stronie Internetowej, o numer konta bankowego wraz z danymi banku niezbędnymi do przekazania nagrody. Wstępna lista nagrodzonych Uczestników zostanie opublikowana w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Maratonu. Ostateczna lista nagrodzonych Uczestników zostanie opublikowana w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Organizatora wyników kontroli antydopingowej (jeżeli taka zostanie przeprowadzona), jednakże nie później niż w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty zakończenia Maratonu.
  9. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

   Organizator jest uprawniony do zlecenia przeprowadzenia kontroli antydopingowej uprawnionemu podmiotowi wśród losowo wybranych Uczestników.

  10. FINANSOWANIE

   1. Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów, koszty noclegów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy Maratonu lub organizacje ich delegujące we własnym zakresie.
   2. W ramach uiszczenia opłaty startowej Uczestnik otrzymuje możliwość uczestniczenia w Maratonie – zgodnie z rozdz. VII ust. 6 Regulaminu. W zależności od wybranego pakietu startowego (opcja „basic” lub „standard” lub „premium” zgodnie z rozdz. VII ust. 7 Regulaminu), Uczestnik otrzymuje także numer startowy lub/i koszulkę. Zamówienie koszulki i pakietu startowego, o których mowa w zdaniu poprzednim, odbędzie się w terminach podanych przez Organizatora na Stronie Internetowej. Organizator dołoży wszelkich starań, aby – w przypadku wyboru wariantu „standard” lub „premium” – każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki, mając jednak na uwadze względy organizacyjno – techniczne nie może tego zagwarantować.
  11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na Trasie i mecie Maratonu, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
   2. Każdy Uczestnik Maratonu w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Maratonu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
   3. Przebywanie na Trasie Maratonu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z Trasy przez obsługę Maratonu. W szczególności zabrania się: poruszania po Trasie Maratonu na rowerach, wózkach inwalidzkich (z wyłączeniem Uczestników startujących w wyścigu na wózkach typu „handbike”),rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking lub podobnych.
   4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą, powoduje dyskwalifikację Uczestnika
    jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w Maratonie nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
   5. Protesty dotyczące organizacji lub wyników Maratonu, należy kierować do Organizatora Maratonu
    (e-mail: protesty@orlenmarathon.pl), w terminie do 24 godzin od zakończenia Maratonu. Protesty rozstrzyga Komitet Organizacyjny,decyzje są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wpływu protestu. Po rozstrzygnięciu wszystkich ew. protestów (lub upływie 24 godzin od zakończenia Maratonu - w przypadku ich braku) wyniki Maratonu stają się wynikami oficjalnymi.
   6. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Maratonie w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas Maratonu.
   7. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
   8. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji na Stronie Internetowej.

  Pobierz Regulamin ORLEN Warsaw Marathon