OWG - regulaminy

17.03.2017

OWG - regulaminy

Regulamin imprezy masowej "ORLEN Warsaw Games"

 1. Wstęp na teren imprezy masowej pn.: „ORLEN WARSAW GAMES”, organizowanej w dniu 22 kwietnia 2017 r. w godz. 17.00-19.00, odbywającej się na wyznaczonym obszarze na terenie parku Agrykola w Warszawie, jest bezpłatny.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. Imprezie – należy przez to rozumieć wydarzenie imprezę masową, organizowaną w dniu 22 kwietnia 2017 r. w godz. 17.00-19.00, odbywającą się na wyznaczonym obszarze na terenie parku Agrykola w Warszawie;
  2. Organizatorze – należy przez to rozumieć El Padre sp. z o.o., ul. Galopu 6, 02-822 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000300644, NIP: 521-34-73-972, REGON: 141320592, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł;
  3. Terenie Imprezy – należy przez to rozumieć wyznaczony obszar na terenie parku Agrykola w Warszawie, obejmujący określone strefy zgodnie z załączoną do Regulaminu mapą terenu;
  4. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Imprezy. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na jej Terenie. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie ogólnych zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z Terenu Imprezy.
 3. Wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje następującym osobom:
  1. wobec których zostało wydane orzeczenie:
  2. zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 ze zm., dalej „Ustawa”),
  3. zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1654);
  4. które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w punkcie 6. poniżej.
 4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
  4. noszącym buty o metalowych zakończeniach,
  5. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia ich identyfikację.
 5. Przy wejściu na Teren Imprezy zostanie umieszczona informacja o prowadzonej w trakcie jej trwania rejestracji obrazu i dźwięku, w celach wskazanych w niniejszym pkt 5 Regulaminu. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator przechowuje po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej 30 dni, a następnie komisyjnie je niszczy.
 6. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione, zgodnie z przepisami Ustawy, w szczególności do:
  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie i uczestniczenia w niej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania takich osób do opuszczenia Imprezy,
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia,
   że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2 Ustawy,
  4. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
  5. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
  6. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w celu ujęcia, a następnie niezwłocznego przekazania Policji, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w Ustawie,
  7. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 7. Służby porządkowe są zobowiązane do wyproszenia z Terenu Imprezy osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 8. Członkowie służb porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażone m.in. w:
  1. ręczne wykrywacze metalu,
  2. inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 9. Sprzęt obsługujący Imprezę to: sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy i wygrodzenia (barierki ochronne).
 10. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy: strefę techniczno-socjalną oraz strefę widowni (miejsca siedzące na trybunach oraz miejsca stojące).
 11. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe podczas Imprezy.
 12. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej Terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.).
 13. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych.
 14. Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Imprezy przy wejściach na Teren Imprezy.
 15. Ewentualne skargi dotyczące przebiegu lub organizacji Imprezy można zgłaszać w szczególności w formie pisemnej pod adresem: El Padre sp. z o.o., ul. Galopu 6, 02-822, Warszawa lub na adres e-mail owg@elpadre.pl, w czasie trwania Imprezy oraz w terminie 7 dni od dnia zakończenia Imprezy. O zachowaniu terminu na złożenie skargi decyduje data stempla pocztowego.
 16. Skarga, o której mowa w pkt 15. powyżej, powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej, w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia skargi. W tym celu osoba składająca skargę powinna wskazać m.in.: swoje imię i nazwisko, adres do doręczeń lub adres e-mail, a także dokładny opis zdarzenia, którego skarga dotyczy.
 17. O sposobie rozpatrzenia skargi osoba, która ją złożyła, zostanie poinformowana w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w punkcie 15. powyżej.
 18. Dane Uczestników Imprezy, o których mowa w punkcie 16., będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. w Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Imprezy jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, który na podstawie odpowiedniej umowy powierza Organizatorowi do przetwarzania dane osobowe w związku z organizacją i przeprowadzeniem Imprezy. Dane Uczestników Imprezy będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w zakresie rozpatrywania skarg oraz w celu komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. Uczestnikom Imprezy przysługuje prawo dostępu do treści, a także poprawiania ich danych osobowych.

Pobierz Regulamin ORLEN Warsaw Games

 


 

Regulamin imprezy sportowej „ORLEN WARSAW GAMES”, organizowanej w dniu 22 kwietnia  2017 r., odbywającej się na terenie Parku AGRYKOLA w Warszawie

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. Imprezie – należy przez to rozumieć wydarzenie o charakterze  sportowym, organizowanym w dniu 22 kwietnia  2017 r., na terenie parku Agrykola w Warszawie;
  2. Organizatorze – należy przez to rozumieć El Padre sp. z o.o. ul. Galopu 6, 02-822 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000300644, NIP: 521-34-73-972, REGON: 141320592, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł;
  3. Terenie Imprezy  – należy przez to rozumieć teren parku Agrykola  w Warszawie w wyznaczonych strefach zgodnie z załączoną do Regulaminu mapą terenu;
  4. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.
 2. Organizator  określa warunki uczestnictwa w Imprezie, korzystania z Terenu Imprezy i znajdujących się tam urządzeń.
 3. Osoby przebywające na terenie Imprezy  podlegają przepisom polskiego prawa oraz postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnictwo w Imprezie jest  bezpłatne.
 5. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  1. służby porządkowe (ochronne)
  2. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i organizującego prace służb porządkowych,
  3. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl/games-regulaminy i przed wejściami na Teren Imprezy.
 7. Na Terenie Imprezy obowiązuje zakaz urządzania manifestacji, pikiet, zgromadzeń oraz prowadzenia wszelkich innych form agitacji, treść których nie została uzgodniona wcześniej z Organizatorem.

II ZAKRES IMPREZY

 1. Na imprezę składają się:
 2. Crossfit
 3. Stop. Cafe
 4. Strefa Audi
 5. Strefa Asics
 6. Foodtrucki
 7. Streetball
 8. Bubble football
 9. Freestyle football
 10. Gra w kapsle
 11. Ergometry
 12. Lekkoatletyka
 13. Strefa PlayStation
 14. Związki Sportowe i PKOL
 15. Zjeżdżalnie i zamki dmuchane oraz eurobungee
 16. Skatepark
 17. Drift Trike / sprint uliczny
 18. Biegi LDK
 19. Tor Przeszkód
 20. Drift trike
 21. City bank
 22. Animacje dla najmłodszych
 23. Park Linowy
 24. Siatkówka / WF z mistrzem
 25. Impreza towarzysząca   „MARSZOBIEG BIEGAM, BO LUBIĘ  Z RADIOWĄ TRÓJKĄ”

III POSTĘPOWANIE W CZASIE ZAGROŻEŃ

 1. Organizatorowi przysługuje prawo podjęcia wszelkich dozwolonych środków mających na celu zachowanie porządku publicznego, ochrony osób i mienia.
 2. Uczestnik Imprezy w razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla osób i mienia na terenie Pokazów obowiązany jest:
  1. natychmiast powiadomić służby porządkowe lub informacyjne;
  2. unikać paniki;
  3. stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych;
  4. kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
  5. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 3. Właściciel, najemca, użytkownik obiektu gastronomicznego, rozrywkowego lub innego, w przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia dla osób i mienia przystępuje do akcji ratowniczo - gaśniczej poprzez:
  1. powiadomienie o zdarzeniu osób znajdujących się w obiekcie, służby porządkowej, najbliższej jednostki Straży Pożarnej bądź Policji, informując o miejscu zdarzenia, rodzaju zagrożenia;
  2. wyprowadzenie z zagrożonego rejonu wszystkich osób;
  3. wyłączenie dopływu zasilania elektrycznego, usunięcie wszystkich materiałów palnych, a w szczególności butli ze sprężonymi gazami;
  4. użycie podręcznego sprzętu gaszącego znajdującego się na wyposażeniu obiektu, a w przypadku innego zagrożenia, zabezpieczenie terenu przed dostępem osób postronnych do czasu przybycia wyspecjalizowanej jednostki Straży Pożarnej.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, w tym związanym z organizacją i bezpieczeństwem imprezy zastosowanie znajduje regulamin imprezy masowej „ORLEN Warsaw Games” dostępny przy wejściu na Teren Imprezy, na stronie www.orlenmarathon.pl, oraz jako załącznik do niniejszego regulaminu”.

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zakres Imprezy  określony w II ZAKRES IMPREZY może zostać ograniczony przez Organizatora na skutek wystąpienia przyczyn od niego niezależnych (w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie  poszczególnych atrakcji), ze względu na bezpieczeństwo, uczestników i publiczności.
 2. Wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren  imprezy (służby techniczne, zaopatrzenie) muszą posiadać wyposażenie prawem nakazane. Kierujący takim pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność   i opuścić teren imprezy gdy jest do tego wezwany przez służbę porządkową. W przypadku nie opuszczenia terenu imprezy  i odmowy wykonania polecenia służby porządkowej pojazd może zostać odholowany na koszt właściciela na parking zorganizowany poza terenem imprezy.
 3. Ewentualne skargi dotyczące przebiegu lub organizacji Imprezy można zgłaszać w szczególności w formie pisemnej pod adresem: El Padre sp. z o.o., ul. Galopu 6, 02-822, Warszawa lub na adres e-mail owg@elpadre.pl, w czasie trwania Imprezy oraz w terminie 7 dni od dnia zakończenia Imprezy. O zachowaniu terminu na złożenie skargi decyduje data stempla pocztowego.
 4. Skarga, o której mowa w pkt IV 3. powyżej, powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej, w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia skargi. W tym celu osoba składająca skargę powinna wskazać m.in.: swoje imię i nazwisko, adres do doręczeń lub adres e-mail, a także dokładny opis zdarzenia, którego skarga dotyczy.
 5. O sposobie rozpatrzenia skargi osoba, która ją złożyła, zostanie poinformowana w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w punkcie IV 4. powyżej.
 6. Dane Uczestników Imprezy, o których mowa w punkcie IV 4., będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Imprezy jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, który na podstawie odpowiedniej umowy powierza Organizatorowi do przetwarzania dane osobowe w związku z organizacją i przeprowadzeniem Imprezy. Dane Uczestników Imprezy będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w zakresie rozpatrywania skarg oraz w celu komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. Uczestnikom Imprezy przysługuje prawo dostępu do treści, a także poprawiania ich danych osobowych.

Pobierz Regulamin ORLEN Warsaw Games