Dar serca dla...

Dar Serca dla...

Prezentujemy 30 organizacji charytatywnych zgłoszonych do akcji „Dar Serca dla…”. Sprawdź, na jakie cele ogłosiły zbiórkę. Wybierz jeden z nich, dołącz do do drużyny. Pobiegnij ORLEN Warsaw Marathon lub bieg OSHEE 10 km i pomagaj!

Dar serca dla Bartka Orzechowskiego

Opis celu: Dar serca dla Bartka Orzechowskiego. Więcej na www.mozeszwiecej.org.pl/bartek-orzechowski

Opis organizacji: Fundacja Możesz Więcej jest organizacją pozarządową posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego, której założyciele, jak i pracownicy realizowali działania zlecane przez administrację samorządową i rządową, w tym: dotacje z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta Kielce, Urzędu Gminy Morawica, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pomimo krótkiego okresu działania Fundacja realizowała we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach działania kulturalne w środowisku akademickim. Fundacja była również współorganizatorem przedstawienia Serce z płomienia, dostosowanej do obecnych czasów adaptacji Dziewczynki z zapałkami, wystawione trzykrotnie w Kieleckim Centrum Kultury oraz raz w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Jedno z przedstawień było zrealizowane dla seniorów.

Strona www: http://www.mozeszwiecej.org.pl

Dar serca dla Podopiecznych Stowarzyszenia Źródło.

Opis celu: Dar serca dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, które biorą aktywny udział w rozwoju psychofizycznym. Szczególnie dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych w tym dla biegaczy długodystansowych, którzy są między innymi uczestnikami ORLEN Warsaw Marathon. Celem zbiórki jest pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem uczniów ZSS w zawodach sportowych oraz uczestnictwem w treningach rozwijających ich ogólną sprawność fizyczną.

Opis organizacji: Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Organizujemy różne formy zajęć, które umożliwiają dzieciom uczestnictwo i rozwój w zakresie sportu, rekreację, rehabilitację ruchową ,turystykę i inne formy mające wpływ na popularyzację i doskonalenie sprawności fizycznych i psychofizycznych. Ponadto, organizujemy zajęcia terapeutyczne indywidualne i zbiorowe. Inicjowane są przez nas spotkania rodziców w celu wymiany doświadczeń i wsparcia emocjonalnego. Zapewniamy także dzieciom aktywne form spędzania wolnego czasu.

Strona www: http://zrodlo.ostrowiec.pl

Dar serca dla podopiecznych Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders .

Opis celu: Dar serca dla... Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders w Warszawie. Powołanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe w 2017 roku w celu niesienie codziennej pomocy nieuleczalnie chorym na raka mieszkańcom Warszawy i okolic. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup leków, specjalistycznych środków opatrunkowych, sprzętu i aparatury medycznej, niezbędnych dla naszych chorych. Więcej informacji: www.hospicjum.warszawa.pl

Opis organizacji: Stowarzyszenie Hospicjum Domowe zostało zarejestrowane w 1993 r. jako pozarządowa organizacja non-profit działającą na terenie Warszawy i okolicznych miejscowości. Zgromadzeni w Stowarzyszeniu pracownicy medyczni i wolontariusze opiekują się nieuleczalnie chorymi na raka i ich bliskimi krzewiąc ideę hospicyjną.

Strona www: http://www.hospicjum.warszawa.pl

Dar serca dla Podopiecznych Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty

Opis celu: Dar serca dla Podopiecznych Fundacji na ich rehabilitację - tę fizyczną, potrzebną, by poprawić stabilizację po utracie kończyny, wzmocnić mięśnie, poprawić sprawność i samodzielność, ale także na rehabilitację "krok dalej" - po zaprotezowaniu, by nauczyć się funkcjonalnie chodzić na protezie oraz chcieć na niej chodzić i chcieć stanąć na nowo na nogach - tutaj chcemy wypełniać też głowy, pracować nad historiami choroby czy wypadku, motywować i dawać wsparcie na kolejnych etapach tego procesu.

Opis organizacji: Fundacja Poza Horyzonty pomaga osobom po amputacjach. Ponadto, pomoc niesiona jest rodzinom osób po amputacji, które szukają wsparcia u specjalistów, zderzając się z brakiem świadomości o protezach, czy brakiem pieniędzy na ich zakup. Nasza Fundacja dofinansowuje protezy, godziny i turnusy rehabilitacyjne, otacza wsparciem psychologicznym i prawnym.

Strona www: http://www.pozahoryzonty.org

Dar serca dla Marcina

Opis celu: Celem zbiórki jest przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznego Marcina, w celu zakupu wózka inwalidzkiego oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Opis organizacji: Celem Towarzystwa Ponad Podziałami jest wspieranie osób chorych, bezrobotnych i bezdomnych, pokrzywdzonych przez los, wyrównywanie szans między ludźmi oraz pomoc pokrzywdzonym zwierzętom. Pomoc polega na pomocy prawnej m.in. występowanie w urzędach sądach, terapiach psychologicznych, przekazywaniu odzieży oraz żywności sprzętu rehabilitacyjnego.

Strona www:

Dar serca dla podopiecznych Fundacji Pociechom

Opis celu: Dar serca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Opis organizacji: "Jesteśmy organizacją pożytku publicznego powstałą we wrześniu 1997 roku. Głównym celem naszych starań jest dobro dzieci, dlatego prowadzimy rehabilitację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Organizujemy rehabilitację z zakresu: hipoterapii, biofeedbacku, rehabilitacji SI, zajęć logopedycznych, metody dobrego startu. "

Strona www: http://www.pociechom.org.pl

Dar Serca dla Ambitnej stypendystki EFC

Opis celu: Dar Serca dla ambitnej stypendystki EFC chorej na stwardnienie rozsiane. Cierpi na niedowład kończyn dolnych z zaburzeniami czucia. Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z biologii. Uczy się w III LO w Gdyni – najlepszym w województwie. By zdobywać wiedzę, dziewczyna potrzebuje rehabilitacji. W badaniach MRI głowy i rdzenia kręgowego już stwierdzono ogniska sugerujące proces demielinizacyjny. Marzeniem dziewczyny było i nadal jest wynalezienie leków na nieuleczalne choroby.

Opis organizacji: Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC realizuje program stypendialny Marzenie o Nauce. Zdolna młodzież z małych miejscowości z ubogich rodzin uczy się w najlepszych liceach. Ma pokryte koszty bursy, wyżywienia, podręczników, nauki języków obcych i obozów sportowych. Chorzy i niepełnosprawni Stypendyści otrzymują dodatkowe wsparcie.

Strona www: http://www.efc.edu.pl

Dar serca dla Drużyny MOJACUKRZYCA.PL

Opis celu: Dar serca dla stypendystów Ogólnopolskiego Programu dla sportowców chorych na cukrzycę Drużyna MOJACUKRZYCA.PL

Opis organizacji: Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą od 1996 roku działa na rzecz środowiska diabetyków w Polsce. Organizacja wspiera ich w codziennej walce z chorobą, zachęca do aktywności mimo ograniczeń, wynajduje talenty, eksponuje osobowości, edukuje w terapii, kreuje aktywne postawy, wspomaga potrzebujących. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą to największa organizacja udzielająca pomocy pacjentom chorym na cukrzycę, zarówno dzieciom jak i dorosłym poprzez ogólnopolskie programy stypendialne. Ze wsparcia finansowego Towarzystwa skorzystały do tej pory 273 osoby chore na cukrzycę z całej Polski w ramach programów: Słodycz Wiedzy, HIIPERTALENT i Drużyna MOJACUKRZYCA.PL. Ponadto corocznie w turnusach rehabilitacyjnych oraz warsztatach edukacyjnych bierze udział 400 uczestników z różnych zakątków naszego kraju. W ciągu 20 lat działalności takie wsparcie w chorobie otrzymało blisko 10 tysięcy osób. Pomoc psychologiczna dla pacjentów oraz ich rodzin od wielu lat stanowi istotę działań Towarzystwa. Dzięki programom szkoleniowym w placówkach oświatowych - Szkoły i Przedszkola Przyjazne Diabetykom oraz akcjom prozdrowotnym i profilaktycznym (Cukrzyca – nie bądź obojętny, możesz pomóc!, Pompowa Mapa Polski) Towarzystwo skraca dystans pomiędzy diabetykami a społeczeństwem, stara się zmieniać wizerunek diabetyków oraz czuwa nad działaniami decydentów. W ramach programu Zdrowo Jem, Jestem Aktywny! promuje zdrowy tryb życia w oparciu o zdrową dietę i aktywność fizyczną, wspierając profilaktykę rozwoju chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycy typu 2. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą walczy o lepsze traktowanie chorych na cukrzycę w szkołach oraz domaga się równych szans w edukacji. Codziennie dba o rozwój samorealizacji swoich podopiecznych, wychowuje ich w poczuciu wartości, skłania do wzajemnej pomocy, tworzy dobrą atmosferę i wzbogaca możliwości życia z chorobą. Przełamując bariery dla diabetyków i budzi w nich poczucie własnej wartości. WWW.MOJACUKRZYCA.PL - dobra strona cukrzycy!

Strona www: http://www.mojacukrzyca.pl

Dar serca dla Pięknych Aniołów

Opis celu: Celem zbiórki jest pomoc najuboższym dzieciom poprzez stworzenie im miejsca do nauki, snu i zabawy. Wierzymy, że zapewnienie im godnych warunków do życia, może się przyczynić do wyjścia z zaklętego kręgu biedy, zapobiegnie wstydowi i poczuciu wykluczenia społecznego czy rówieśniczego, wyzwoli wiarę w siebie i możliwość poprawy własnego losu. Nasza działalność opiera się na ścisłej współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz z kuratorami i Sądami Rodzinnymi. Efektem naszej 4-letniej działalności jest wyremontowanie pokoi dla ponad 300 dzieci.

Opis organizacji: Stowarzyszenie Piękne Anioły powstało, żeby pomagać dzieciom żyjącym w skrajnie złych warunkach. Podstawowym zadaniem, jakie realizujemy jest remontowanie, bądź tworzenie od podstaw pokoi dziecięcych w domach, w których rodzinom brakuje pieniędzy nawet na podstawowe potrzeby: żywność, czy środki czystości.

Strona www: http://www.piekne-anioly.org

Dar serca dla podopiecznych Fundacji chorych na zespół Dandy-Walkera "Podaj dalej"

Opis celu: Dar serca dla podopiecznych Fundacji chorych na zespół Dandy-Walkera "Podaj dalej" na sfinansowanie ich udziału w VI Zjeździe Edukacyjno-Integracyjnym połączonym z konsultacjami przeprowadzanymi przez lekarzy specjalistów oraz rehabilitacją, który zaplanowany jest w dniach 4 - 13 maja br. w Ośrodku "Róża Wiatrów" w Darłówku. Każdy nasz podopieczny bierze udział w Zjeździe z rodzicem. Rodzice podczas trwania Zjazdu uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych i pod kierunkiem rehabilitanta - specjalisty nabywają umiejętności pracy z chorym w miejscu zamieszkania. Lekarze konsultanci zajmują się podopiecznymi nieodpłatnie lecz Fundacja musi pokryć koszt ich zakwaterowania i wyżywienia. Również koszt pobytu chorych i rodziców finansowany jest ze środków Fundacji. Aby w Zjeździe mogła wziąć udział jak największa grupa podopiecznych konieczne są środki, których brakuje.

Opis organizacji: Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” jako jedyna w Polsce od 2007 roku zajmuje się pomocą chorym na tę rzadką chorobę. Fundacja posiada status OPP uprawniający do otrzymywania 1% podatku dochodowego. W Zarządzie Fundacji pracują rodzice naszych podopiecznych na zasadzie pełnego wolontariatu. W naszej działalności promujemy wiedzę na temat zespołu Dandy - Walkera organizując konferencje dla rodziców, lekarzy i rehabilitantów. Wydaliśmy publikację poświęconą chorobie. Środki uzyskane z 1% podatku przeznaczamy na integrację i pomoc rodzinom, które dotknął problem zespołu Dandy-Walkera. Organizujemy Zjazdy integracyjno - edukacyjne dla chorych i ich rodziców z udziałem lekarzy, rehabilitantów i psychoterapeutów. Środki na realizację zdobywamy poprzez aukcje charytatywne przedmiotów podarowanych przez ludzi sztuki, sportu i wszystkich, którzy chcą pomóc naszym podopiecznym. Patronem Fundacji jest Profesor Tomasz Trojanowski – konsultant krajowy i europejski neurochirurgii. Współpracujemy z ośrodkami medycznymi i z lekarzami specjalistami, którzy przyjęli funkcje honorowych konsultantów dla podopiecznych Fundacji. W celu zdobycia środków na działalność statutową organizujemy koncerty, aukcje i festyny charytatywne.

Strona www: http://www.fundacja.dandy-walker.org.pl

Dar serca dla Fundacji Dom

Opis celu: Dar serca na prowadzenie kompleksowej rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci, która do dnia 31 marca była finansowana ze środków PFRON. Zarząd PFRON ocenił negatywnie wniosek Fundacji i nie przyznał dalszego finansowania. 230 dzieci i młodzieży i 20 dorosłych osób niepełnosprawnych zostanie bez rehabilitacji. W bazie Fundacji mamy zapisane 1047 rodzin w których jest przynajmniej jedna osoba niepełnosprawna

Opis organizacji: Misją Fundacji jest udzielanie wsparcia, osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,wsparcia w diagnozowaniu leczeniu i kompleksowej rehabilitacji. Fundacja prowadzi: Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej i do 31 marca 2017 r. Fundacja realizowała zadanie zlecane przez PFRON "Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych". Od 1 kwietnia Fundacja powinna odesłać do domu 250 osób niepełnosprawnych i zwolnić minimum 15 pracowników merytorycznych bo PFRON nie przyznał Fundacji dofinansowania.

Strona www: http://www.fundacja-dom.opole.pl

Dar serca dla akcji "Zbieramy na busa"

Opis celu: Akcja "Zbieramy na Busa" dla osób niepełnosprawnych. Zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie naszej akcji „ZBIERAMY NA BUSA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Jesteśmy OPP i realizujemy różnego typu działania na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Obecnie bardzo potrzebujemy środków finansowych, które chcemy przeznaczyć na wkład własny do zakupu samochodu przewożącego osoby z niepełnosprawnościami na zajęcia do WTZ. Aby zrealizować zakup nowego samochodu dla osób niepełnosprawnych przy wsparciu środków PFRON (70% kosztów zakupu), potrzebujemy 45 tys. zł. na tzw. wkład własny. Bez pomocy ludzi dobrej woli, nasze stowarzyszenie nie zdoła sfinansować tego wydatku.

Opis organizacji: Prowadzimy diagnozę, rehabilitację oraz terapię dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością. Działania te realizowane są w: 1. Warsztacie Terapii Zajęciowej w Iławie od 1991r dla 58 uczestników, 2. Zespole Rehabilitacyjno - Terapeutycznym od 2006r dla 40 osób, 3. Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych od 2009r dla średniorocznie 70 rodzin.

Strona www: http://www.psouu.ilawa.pl

Dar serca dla Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi

Opis celu: Środki ze zbiórki zostaną wykorzystane na działalność statutową Towarzystwa, tj: pomoc osobom chorującym psychicznie w wyjściu z izolacji społecznej oraz powrocie do środowiska lokalnego, szerzenie twórczości osób niepełnosprawnych, wspieranie osób chorych oraz ich rodzin - rozwój oferty Warszawskiego Towarzystwa

Opis organizacji: Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi od wielu lat pomaga osobom po kryzysach psychicznych w powrocie do społeczeństwa i uzyskaniu równowagi emocjonalnej. Aktualnie Towarzystwo prowadzi 4 placówki na terenie Warszawy oferujące wsparcie psychiczne, rehabilitację psychospołeczną i pomoc psychologiczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Koncentrujemy się na: prowadzeniu placówek, rehabilitacyjno – terapeutycznych dla osób z problemami psychicznymi, organizowaniu różnych form wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, prowadzeniu działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi, kształceniu personelu do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi z uwzględnieniem różnorodnych metod terapeutycznych, promowaniu twórczości osób z problemami psychicznymi

Strona www: http://wtplio.pl

Dar serca dla Fundacji Słoneczko

Opis celu: Celem zbiórki jest wsparcie fundacji "SŁONECZKO", której członkami są niepełnosprawni biorący udział w zajęciach prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół MDK w Stargardzie. Jest to młodzież należąca do grupy "Kawiarenka bez barier" Stargard. Pieniądze z fundacji pozwalają na rehabilitację i udział w zajęciach prowadzonych przez TP MDK Stargard.

Opis organizacji: Statutowym celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest współpraca i wspieranie Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie jako odrębnej, posiadającej własny dorobek i tożsamość kulturalną placówki, służącej dobru mieszkańców Stargardu Szczecińskiego i okolic.Celem Towarzystwa jest współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Stargardzie.

Strona www: https://mdkstargard.wixsite.com/mdk1/tp-mdk

Dar serca dla Jagienki

Opis celu: Dar serca dla Jagienki, z prośbą o pomoc w ratowaniu jej życia. Więcej na www.gajusz.org.pl/pomoz-teraz/ksiezniczka-jagienka

Opis organizacji: Prowadzimy 3 hospicja dla nieuleczalnie chorych dzieci: Domowe, dzięki któremu chore dzieci mogą mieszkać z rodzicami Stacjonarne-Pałac w którym mali pacjenci znajdują dom Perinatalne kiedy chory maluch jest jeszcze w brzuchu mamy oraz Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli, w którym tulamy i lulamy dzidziusie

Strona www: http://www.gajusz.org.pl

Dar serca dla Wiktorii (Fundacja United Way Polska)

Opis celu: Dar serca dla Wiktorii to wsparcie szesnastoletniej dziewczynki. Więcej na stronie: http://www.unitedway.pl/dar-serca-dla-wiktorii/

Opis organizacji: Fundacja United Way Polska powstała w 1996r. Od tego czasu, pracując z biznesem, organizacjami pozarządowymi, naukowcami i wolontariuszami, rozwija programy społeczne skierowane do 5 grup beneficjentów (min. przewlekle chorych i z niepełnosprawnością), wspierając tym samym blisko 3000 osób rocznie.

Strona www: http://www.unitedway.pl

Dar serca dla Fundacji Ocean Marzeń

Opis celu: Dar serca dla młodzieży z domów dziecka, by mogli wypłynąć na szerokie wody. Dom dziecka to jedna z najstraszniejszych rzeczy jaka może przytrafić się młodemu​ człowiekowi na starcie. Niektórzy u progu wejścia w dorosłe życie pogrążają się w beznadziei​, czy wręcz ​w mroku​ świata przestępczego. ​PRZEZ ŻEGLARSTWO W DOROSŁE ŻYCIE Żeglarstwo pomaga młodzieży zbudować poczucie własnej wartości. Podczas rejsów mogą odkryć swoje zdolności, rozwinąć talenty, nauczyć się odpowiedzialności za siebie i innych. „Wspaniale jest patrzeć jak młodzi ludzie na pokładzie jachtu uczą się współpracy, nawiązują przyjaźnie, zyskują wiarę w swoje siły i osiągają cele własną pracą.”- mówi trener, kpt. Adam Wiśniewski. „Często to właśnie na rejsie po raz pierwszy przestają się czuć gorsi od innych. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak pozytywnie wpływa to na ich życie." ZAWÓD MARYNARZ Praca na statku, choć wymagająca, daje wiele możliwości. Jako Oficer Nawigator/Mechanik, nasi podopieczni nie tylko mają dostęp do dobrze płatnej pracy, ale także podróżują po całym świecie. Pracują w międzynarodowym środowisku na różnych rodzajach statków, dokształcając się i awansując. ​ Jest jedną z niewielu ścieżek edukacji, która daje możliwość utrzymania się już z pierwszej pracy zaraz po Szkole!

Opis organizacji: Fundacja Ocean Marzeń powstała w maju 2011 roku. Fundacja skupia swoje działania na odkrywaniu wśród chłopców i dziewcząt z Rodzinnych Domów Dziecka, Domów Dziecka, ich silnych stron, tak by w życiu codziennym realizowali swoje marzenia i osiągali zamierzone cele, mając ze sobą bogaty bagaż doświadczeń, zdobytych na pokładzie niejednego jachtu i żaglowca. To właśnie na jeziorze, morzu, czy oceanie odkryją nowe możliwości, znajdą nowych przyjaciół, a także nauczą się pracy w grupie, gdzie zaufanie i odpowiedzialność stanowi podstawę codziennego życia. Obecnie Fundacja ma pod swoją opieką grupę 71 dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka, z woj. Mazowieckiego, Lubelskiego, Pomorskiego i Zachodnio-Pomorskiego. Fundacja w liczbach: Od 2011 roku nasi podopieczni brali udział w 21 rejsach na Mazurach i 6 rejsach morskich, w czasie których przepłynęli ponad 3500 mil morskich. Odbyło się 5 szkoleń na patent, podczas których wykształciliśmy 28 żeglarzy z patentami, i których dalej rozwijamy.

Strona www: http://www.oceanmarzen.org.pl

Dar serca dla WTZ w Bolesławcu

Opis celu: Dar serca dla... 35 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bolesławcu, których marzeniem jest zagraniczna wycieczka. Uczestnicy WTZ zbierają pieniądze poprzez sprzedaż własnych wyrobów rękodzielniczych na kiermaszach a Stowarzyszenie przekazuje uczestnikom środki z 1%, ale to wciąż za mało. Dlatego bylibyśmy wdzięczni za każdą złotówkę.

Opis organizacji: Reprezentuje interesy osób specjalnej troski. Koordynuje działania, służy opieką i efektywną pomocą zmierzającą do tworzenia warunków wyrównania szans życiowych. Tworzy pozytywny klimat w środowisku w kontekście - człowiek specjalnej troski, czyli pełnowartościowy członek społeczności, człowiek niezależny życiowo. WTZ wyzwala inicjatywy w kierunku zwiększenia uczestnictwa sprawnych inaczej w życiu społecznym i kulturalnym. Kształtuje partnerskie postawy między społecznością ludzi sprawnych i sprawnych inaczej. Koordynuje szkolenia dla rodziców, w tym: porady prawne, pomoc psychologa i pracownika socjalnego. Prowadzi rehabilitację społeczną osób specjalnej troski i ich rodzin. Jest organem założycielskim Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bolesławcu. Organizuje różne formy spędzania wolnego czasu: turystyka, sport, rekreacja.

Strona www: http://www.wtz-bolec.pl

Dar serca dla Wiktorii (Hospicjum dla Dzieci "Nadzieja")

Opis celu: Dar serca dla...Wiktorii Wesołowskiej. Dziecko urodziło się bardzo chore - półsierota skrzywdzona przez los. Jej Domem jest Oddział Pielęgnacyjno -Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży. Dziewczynka potrzebuje specjalistycznej rehabilitacji. Uwielbia integrować się z rówieśnikami. Chętnie słucha muzyki. Lubi zabawki interaktywne. Jako nastolatka, lubi ładnie wyglądać, ubierać się. http://hospicjumnadzieja.pl/nasze-dzieci

Opis organizacji: Fundacja ma 3 podmioty: Hospicjum domowe dla Dzieci Nadzieja, Zakłąd Piel. Opiekuńczy dla dzieci i młodzieży i Wentylację pod respiratorami. Sprawujemy opiekę medyczną, rehabilitacyjną i terapeutyczną oraz polisensoryczną. Wspieramy całe rodziny pacjentów w Hospicjum domowym, zarówno pielęgniarsko, lekarsko jak i finansowo. Wozimy naszych Podopiecznych na konsultacje specjalistyczne, chemioterapię. W stacjonarnym Oddziale mamy pod opieką głównie sieroty, półsieroty, którym stworzyliśmy Dom. W planach mamy budowę Domu dla Pacjentów, którzy osiągną pełnoletność oraz dla dorosłych, którzy krótkoterminowo będą mogli przebywać w Placówce, aby odciążyć Rodziny w Ich Domach.

Strona www: http://www.hospicjumnadzieja.pl

Dar serca dla Kolibra - Dzieciom

Opis celu: Dar serca dla Kolibra na zajęcia sobotnie z dziećmi na Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej. To czas kiedy malujemy, rysujemy, tworzymy, śmiejemy się, rozmawiamy. Prace, które powstaną podczas tych zajęć zorganizowana będzie kolejna wystawa "moc kolorów", które to wystawy pokazują jak - mimo choroby, barwny jest świat tych dzieci. To czas, kiedy nasi wolontariusze-studenci i uczniowie uczą się jak wspierać i mądrze pomagać. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów plastycznych i kreatywnych a także przygotowanie wystawy i koszulki dla wolontariuszy.

Opis organizacji: Koliber od 2000r. wspiera dzieci leczone z powodu chorób nowotworowych w Uniwersyteckim Szpitalu dziecięcym w Krakowie i ich rodziny. Organizuje terapię zajęciową na oddziale, prowadzi zajęcia dla dzieci po leczeniu, wspiera opieką psychologiczną dzieci i rodziny, także rodziny w żałobie. Ponadto wspiera oddziały w których leczone są dzieci poprzez remonty, zakup sprzętu. Prowadzi też największy projekt - budowę pierwszego centrum psychoonkologii dziecięcej.

Strona www: http://www.koliber-dzieciom.pl

Dar serca dla Fundacji Spełnionych Marzeń

Opis celu: Dar serca dla turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w trakcie i po zakończonym leczeniu onkologicznym. Turnusy rehabilitacyjne organizowane są w Centrum Rehabilitacji Społecznej - miejscu stworzonym przez Fundację Spełnionych Marzeń. Uczestnikami są dzieci i młodzież, które wymagają fachowej pomocy w dochodzeniu do pełnej sprawności, po przebytej chorobie nowotworowej lub trwającej hospitalizacji. Największą grupę stanowią pacjenci po wszczepionych endoprotezach lub amputacjach kończyn. Program ćwiczeń dedykowany jest osobom, które są zagrożone m.in. zaburzeniami neurobiologicznymi, zbyt dużym przyrostem masy ciała, zaburzeniami mineralizacji kości, czy też trwałą niepełnosprawnością wynikającą z amputacji koniczyn dolnych lub górnych, lub wszczepieniem endoprotezy. Turnusy rehabilitacyjne trwają dwa tygodnie i oferują zarówno pomoc rehabilitacyjną jak i psychoonkologiczną. Turnusy każdorazowo dopasowane są do rodzaju niepełnosprawności danej grupy. Zajęcia prowadzone są w formie 2 - tygodniowych ćwiczeń grupowych w dwóch sesjach: przedpołudniowej i popołudniowej. Kadrę Centrum Rehabilitacji Społecznej tworzą specjalistki z Katedry Rehabilitacji Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Centrum działa od 2010 roku i do tej pory udało nam się zorganizować około 120 dwutygodniowych turnusów, w których do tej pory uczestniczyło 1000 podopiecznych z całej Polski.

Opis organizacji: Fundacja Spełnionych Marzeń już od 15 lat działa na rzecz dzieci i młodzieży chorej na nowotwory. Swoje aktywności dedykujemy małym pacjentom pięciu oddziałów w Polsce: Kielcach, Lublinie, Olsztynie oraz dwóch w Warszawie! Od 2002 roku staramy się zmieniać atmosferę panującą na oddziałach dziecięcej onkologii, wprowadzając uśmiech i radość - tak ważne w procesie leczenia nowotworów. Małym pacjentom oraz ich rodzinom towarzyszymy od momentu diagnozy, przez cały proces leczenia, ale też po jego zakończeniu pomagając powrócić do codziennego i normalnego życia. Tym celom służą nasze projekty takie jak m.in.: program "Odczaruj Raka", program wolontariatu na 5 oddziałach, Międzynarodowe Igrzyska Sportowe Onko-Olimpiada, Centrum Rehabilitacji Społecznej, Szpiknikowa Harley'ada Marzeń czy Obozy Marzeń.

Strona www: http://www.spelnionemarzenia.org.pl

Dar serca dla Stowarzyszenie Pomost

Opis celu: Dar serca dla... młodych osób, które dotknęła schizofrenia co - niestety - boleśnie wyklucza ich ze społeczeństwa. Zebrane środki pozwolą na organizację zajęć integracyjno-wspierających, dzięki którym będą mogli znów spojrzeć z nadzieją na przyszłość :)

Opis organizacji: Stowarzyszenie od 17-tu lat działa na rzecz osób chorujących na schizofrenię i inne zaburzenia psychiczne. Pomagamy radzić sobie z chorobą, odzyskać utracone miejsce w społeczeństwie, znaleźć pracę. Wspieramy rodziny. Edukujemy wolontariuszy. Raz w roku organizujemy akcję promującą zdrowie psychiczne i przełamującą szkodliwie stereotypy dot. osób chorujących. Udzielamy bezpłatnych konsultacji dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji spowodowanej problemami natury psychicznej.

Strona www: http://pomost-lodz.org

Dar serca dla Fundacji Pomóż Im

Opis celu: Dar serca na rehabilitację Dzieci z Domowego Hospicjum. Brak tych zabiegów najczęściej prowadzi do przykurczów mięśniowych. Mięśnie się napinają, stawy unieruchamiają, ciało przyjmuje niewygodną, jednakową przez cały czas pozycję. To powoduje ból, przyczynia się do powstawania odleżyn, wykrzywia kręgosłup w sposób trudny do wyobrażenia. Każdy z 30-stu podopiecznych potrzebuje co najmniej 2 zabiegów tygodniowo. Daje to koszty miesięczne na poziomie 26 400 zł. To duża suma, która nawet w najmniejszym stopniu nie jest finansowana z NFZ. Wybiegaj lepszą przyszłość naszym Podopiecznym!

Opis organizacji: Do domów naszych Podopiecznych zawozimy radość, miłość i nadzieję. Jako Fundacja „Pomóż Im, prowadzimy Domowe Hospicjum dla Dzieci, działające w północno-wschodniej Polsce. Rocznie obejmujemy wsparciem ponad pięćdziesięcioro nieuleczalnie chorych dzieci. Lekarze i pielęgniarki są gotowi do niesienia pomocy Podopiecznym o każdej porze, przez cały rok.

Strona www: http://www.pomozim.org.pl

Dar serca dla Lubelskiego Stowarzyszenia Samopomocy

Opis celu: Dar serca dla... Podopiecznych dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, chorych na nowotwory oraz dla Klubu Seniora "Pod dobrym Aniołem"

Opis organizacji: Lubelskie Stowarzyszenie Samopomocy z siedzibą w Lublinie prowadzi działalność w zakresie rehabilitacji Amazonek, udzielanie bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich, prowadzenie Klubu Seniora "Pod Dobrym Aniołem", leczenia i rehabilitacji dzieci cierpiących na choroby nowotworowe oraz inne choroby przewlekłe, udzielanie pomocy rodzinom dzieci w zaadoptowaniu się do nowej sytuacji spowodowanej chorobą dziecka. Kolejną dziedziną naszej pomocy jest wydawanie żywności z unijnego, pomocowego Programu PEAD. Na dzień dzisiejszy korzysta u nas z tej formy wsparcia ponad 1000 osób powiatu Łęczyńskiego.Inicjujemy i wspieramy działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, w tym osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz promowanie idei wolontariatu.

Strona www: https://www.facebook.com/Lubelskie-Stowarzyszenie-Samopomocy-225020760961808/

Dar serca dla podopiecznych Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń"

Opis celu: Dar serca dla...podopiecznych Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń"

Opis organizacji: Celem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Radom "Pomocna Dłoń" jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osob niepełnosprawnych i ich rodzin. Pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomoc w organizacji turnusów rehabilitacyjnych i wycieczek integracyjnych w ośrodkach rehabilitacyjnych przystosowanych dla osob na wózkach inwalidzkich. Ochrona i promocja zdrowia wśród niepełnosprawnych. Profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej.

Strona www: http://www.twkradom.weebly.com

Dar serca dla podopiecznych Fundacji Ochrony Praw Dziecka Angel

Opis celu: Dar serca dla podopiecznych Fundacji Ochrony Praw Dziecka Angel

Opis organizacji: Fundacja prowadzi ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych, z porażeniem mózgowym i autyzmem. Zajmuje się rodzinami ubogimi i patologicznymi. Organizujemy dla dzieci święta, dzień dziecka, wycieczki.

Strona www: http://fopd.pl

Dar serca dla Karoliny

Opis celu: Fundacja wspiera podopiecznych chorujących onkologicznie w zbiórce na niestandardowe, a co za tym idzie - nierefundowane - leczenie. Jedną z podopiecznych pilnie potrzebujących pomocy jest Karolina (21l.). Więcej informacji na temat Karoliny znajdziecie Państwo pod linkiem: http://www.znajdzpomoc.pl/cel/view/id/12.html

Opis organizacji: Fundacja „Znajdź Pomoc” łączy ludzi! tych którzy poszukują pomocy z tymi, którzy tę pomoc mogą zapewnić. Do współpracy angażujemy wszystkie sektory. Biznes, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, jak i osoby indywidualne. Promujemy dobre praktyki wierząc, że współpraca międzysektorowa jest jednym skutecznym sposobem budowania zmiany społecznej. Naszym podopiecznym może zostać każdy, niezależenie od problemu, z jakim się boryka - są to zarówno osoby chore, z niepełnosprawnościami, doznające przemocy, samotne, jak i te, w których życiu pojawił się inny kryzys. Opieką otaczamy każdego, a sprawy prowadzimy od pojawienia się problemu do jego rozwiązania.

Strona www: http://www.znajdzpomoc.pl

Dar serca dla Otwartych Ramion

Opis celu: Dzieci z uszkodzoną ręką spowodowaną porażeniem splotu ramiennego. Dla wielu ludzi pojęcie splotu ramiennego brzmi zapewne obco. Uszkodzenie nerwów splotu ramiennego stanowi jedno z poważniejszych powikłań okołoporodowych. Objawia się krótszą, chudszą, niewładnie zwisającą wzdłuż tułowia dziecka rączką. Problem tego uszkodzenia jest mało znany, nawet wśród lekarzy, którzy często zostawiają rodziców i dzieci z tym problemem samym sobie. Dla dziecka niesprawna ręka jest potężnym problemem zarysowującym się zwłaszcza w chwili, gdy dochodzi do kontaktów z innymi dziećmi, gdy chory maluch uświadamia sobie swą inność, pojmuje siebie jako gorszego. Jedyną szansą na przywrócenie, choć częściowej sprawności ręki, pozbycie się bólu i przykurczów mięśniowych jest wykonanie operacji (głównie za granicą) na nerwach i mięśniach oraz długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Celem zbiórki będzie pomoc rodzicom zbierającym środki finansowe na leczenie (operacje ) oraz rehabilitację swoich niepełnosprawnych dzieci. Są to rodziny mające trudną sytuację materialną, które same nie są w stanie rozpocząć jakichkolwiek działań, aby pomóc swoim dzieciom.

Opis organizacji: Fundacja Otwarte Ramiona jest pozarządową organizacją non-profit, która od 2000 roku otacza opieką niepełnosprawne dzieci i osoby dorosłe dotknięte różnego rodzaju chorobami. Swoją główną działalność skupia na niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym, słabym i pokrzywdzonym dzieciom, którzy często w wyniku powikłań okołoporodowych skazane są na długoletnią rehabilitację oraz zmagania z niepełnosprawnością. Fundacja prowadzi jedyny w Polsce punkt instruktażowo - konsultacyjny dla osób z uszkodzeniem splotu ramiennego, z którego pomocy i porad korzysta około 200 osób rocznie. Organizuje konsultacje z wybitnymi zagranicznymi neurochirurgami oraz fizjoterapeutami. Dofinansowuje operacje oraz rehabilitację dla potrzebujących niepełnosprawnych osób, wspiera je prawnie i psychicznie.

Strona www: http://www.otwarteramiona.pl

Dar serca dla Stowarzyszenia Szansa

Opis celu: 25 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Piotrkowa Tryb i okolic. Pomoc w zorganizowaniu wycieczki nad morze w okresie letnim.

Opis organizacji: Prowadzimy działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zakresu rehabilitacji ruchowej, pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej. Ponadto prowadzimy grupę przedszkolną dzieci z niepełnosprawnością - terapia behawioralna dzieci z autyzmem, treningi samodzielności i zajęcia z zakresu samoobsługi. Organizujemy również imprezy turystyczne, wycieczek oraz spotkania integracyjne.

Strona www: http://centrumszansa.pl

Dar serca dla Fundacji Bator Tabor

Opis celu: Celem zbiórki jest wsparcie finansowania terapii zabawą dla dzieci z chorobami nowotworowymi .

Opis organizacji: Organizujemy bezpłatne, terapeutyczne obozy rekreacyjne dla dzieci z dziewięciu ośrodków onkologicznych w kraju. Nasze letnie sesje odbywają się w Hatvan (Węgry), 60 km od Budapesztu. Jest to jedyny tego typu obóz w Europie Centralnej, przystosowany do wyjątkowych potrzeb naszych obozowiczów. Głównym celem tych wyjazdów jest umożliwienie dzieciom podejmowania różnych wyzwań, możliwość doświadczenia przez nie sukcesu i poprawa ich samooceny. Długofalowe efekty tych sesji zostały potwierdzone badaniami Uniwersytetu Yale. Udowodniono, że dzieci otworzyły się bardziej na nowe doświadczenia, rozwinęły umiejętności kontaktów społecznych i stały się bardziej niezależne. W 2016 roku rozpoczęliśmy w Warszawie program GO!, który ma za zadanie przenieść doświadczenia obozu Bator Tabor do szpitalnych sal. Współpracujemy z dwoma stołecznymi szpitalami: Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytutem Matki i Dziecka, w których raz w miesiącu odbywają się warsztaty. Przeszkoleni wolontariusze Fundacji spędzają czas z młodymi pacjentami, wypełniając ich czas zabawą i radością – grają z nimi w różnorodne gry planszowe, łamigłówki, prowadzą zajęcia artystyczne itp.

Strona www: http://batortabor.hu/pl/